Breaking News
Home / Mantras / Yoga Lakshmi Narasimha Suprabatham

Yoga Lakshmi Narasimha Suprabatham

1.kausalya Supraja Rama ,poorva sandhya pravarthathe,
Uthishta nara Saardhoola , karthavyam daivam aahneekam

2.Uthishtothishta Govinda, Uthishta Garuda dwaja ,
Uthishta Kamla Kantha, Trilokyam mangakam kuru

3.Matha sudha phala lathe, Mahaneeya sheele,
Vaksho vihara rasike, Nru haror ajasram,
Ksheerambu rasi thanaye, Sritha kalpa valli,
Sriman nrusimha dayithe, thava suprabatham.

4.Thava Suprabatham anavadhya vaibhave,
Gadikesa sath guna nivasa bhoothale,
Gadithakhilartha Gadikadhri shekare,
Gadikadri natha dayithe , Daya nidhe.

5.Athriyadhiga muni ganaa, virachayya sandhyaam,
Divya sravan madhu jareeka saroruhaani,
Padarppanaya parigruhya pura prapanna,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

6.Saptha rishi sangha krutha sthuthi suprasanna,
Sruiman nrusimha guna roopa rema mahibhyaam,
Sakam nrusimhagiri sathwa kruthadhivasa,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

7.Devari banjajana , maruth sutha datha Sankha,
Chakrathapathi phaneeswara pathri seshin,
Devendra mukhya sura poojitha Pada Padma,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

8.Swamin, Suresa, Madhuresa, Samahithartha,
Dhyana praveena Vinatha vana jagarooka,
Sarvagna, santhatha sameeritha sarva vrutha,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

9.Prahladha rakshana nidhana kruthavathara,
Mugdha swakeeya nakharai sphuti thari vaksha,
Sarvabhi vandhya nija vaibhava chandra kantha,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

1

0.Bhaktho uchithadhi sarasa , sugunam prakrushtam,
Theertha suvarna ghata poorithamaadharena,
Dhruthwa sruthi pravachanaikapara lasanthi,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

11.Samslaganeeya paramothara ranga vasi,
Soori sthithi prathitha vigraha kanthi kantha,
Sadbhi samarchitha Padambhuja, sadu raksheen,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

12.Theerthaani Gomukha gathanyakhilani druthwa,
Bhavyani bhavya nikaraa paritho lasanthi,
Gayanthi gana chathurasthava divya vrutham,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

13.Varanasi prathitha Vishnu padhi prayaga,
Vikhyatha viswa natha sad ghatika chalendra,
Saprarthithartha paridhana kruthaika dheeksa,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

14,Parswa dwaya sthitha rema mahi shobhamama,
Sri Chola simha pura bhagya kruthavathara,
Swamin susheelasulabha asritha paarijatha,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

15.Sri srinivasa ghana desika varya bhakthi,
Samvardhitha prathi dinothsava shobhamana,
Kalyaana chela kanakojjwala bhooshanadya,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

16.Sri Brahma theertha thata magatha manjanabham,
Devam pranamya varadam Ghatikadrimethya,
Vaadhoola manidhi mahaa gururesha aasthe,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

17.Aacharya poorusha varaa hya abhirama vrudhhaa,
Arhaabhi poojyathara mangala vasthu hashthaa,
Thwath pada pankaja sishe vishayaprapanna,
Sriman Narasimha, Vijayeebhava Surabatham.

18.Sriman Nrusimha Giri shekara Suprabatham,
Ye manava prathidinam patithum pravrutha,
Thebhya prasanna vadana Kamala sahaya,
Sarvaani vanchitha phalaani dhadhaathi Kaamam.

Ithi Yoga Lakshmi Nrusimha suprabatham sampoornam.
Thus ends the prayer of good morning addressed to Yogalakshmi Narasimha

error: Content is protected !!