Breaking News
Home / Ashtakams / Vyasa’s Bhagwathi ashtakam

Vyasa’s Bhagwathi ashtakam

1.Jaya bhagawathi devi namo varade,
Jaya papa vinasini bahu baladhe,
Jaya Shumha Nishumba kapala dhare,
Pranamami thu devi nararthi hare

Jaya Chandra divakara nethra dare,
Jaya pavaka Bhooshitha vakthra vare,
Jaya Bhairava deha neeli na pare,
Jaya anthaka daithya visosha hare

Jaya mahisha vimardhini soola kare,
Jaya loka samastha papa hare,
Jaya devi pithamaha Vishnu nuthe
Jaya Bhaskara chakra chiro vinathe

Jaya shanmuga saydha Isha nuthe,
Jaya sagara gamini Shambhu nuthe,
Jaya dukha daridra vinasa kare,
Jaya Puthra kalathra vivrudhi kare

Jaya devi samastha sareera dhare,
Jaya naga vidarsani dukha kare,
Jaya vyadhi vinasini Moksha kare,
Jaya vanchitha darsini sidhi vare

Ethad Vyasa krutham stotram Ya padeth niyatha suchi,¬
Gruhe vaa sudhi havena pretha hagwathi sad¬

error: Content is protected !!