Breaking News
Home / Mantras / Vishnu stuti

Vishnu stuti

Vishnu stuti

soota uvaacha –
te gatvaa devadevesham ramaanaatham jagadgurum |
vishNum kamalapatraaksham dadrushuh prabhayaanvitam || 1 ||
stotreNa tushTuvurbhaktyaa gadgadasvara satkrutaaha |
devaa oochuh
jaya vishNo rameshaadya mahaapurusha poorvajah || 2 ||
daityaare kaamajanaka sarvakaama phalaprada | |
mahaavaraaha govinda mahaayagya svaroopadhruk || 3 ||
mahaavishNo dhruveshaadya jagat utpattikaaraNa |
matsyaavataare bhedaanaam uddhaaraadhaararoopaka || 4 ||
satyavrata dharaadheesha matsyaroopaaya te namaha |
jayaakoopaara daityaare surakaarya samarpaka || 5 ||
amrutaaptikareshaana koormaroopaaya te namaha |
jayaadi daityanaashaarthamaadi sookararoopadhruk || 6 ||
mahyuddhaara krutodyoga kolaroopaaya te namaha |
naarasimham vapuh krutvaa mahaadaityam dadaara yah || 7 ||
karajairvara druptaangam tasmai nruharaye namaha |
vaamanam roopamaasthaaya trailokyaishvarya mohitam || 8 ||
balim samChalayaamaasa tasmai vaamanaroopiNe |
dushTakshatra vinaashaaya sahasrakarashatrave || 9 ||
reNukaagarbhajaataaya jaamadagnyaaya te namaha |
dushTaraakshasa poulastyah shirashCheda paTeeyase || 1

0 ||
shreemad daasharathe tubhyam namo anantakramaaya cha |
kamsa duryodhanaadyaishcha daityaih pruthveeshalaamChanaihi || 11 ||
bhaaraakraantaam maheem yo asaavujjahaara mahaavibhuhu |
dharma samsthaapaayaamaasa paapam krutvaa sudoorataha || 12 ||
tasmai krushNaaya devaaya namo astu bahudhaa vibho |
dushTayagyavidhaataaya pashuhimsaa nivruttaye || 13 ||
bouddharoopam dadhou yo asou tasmai devaaya te namaha |

mlecChapraaye akhile loke dushTaraajanya peeDite || 14 ||
kalkiroopam samaadadhyou devadevaaya te namaha |
dashaavataaraaste deva bhaktaanaam rakshaNaaya vai || 15 ||
dushTadaitya vidhaataaya tasmaattvam sarvaduhkhahrut |
jaya bhaktaartinaashaaya dhrutam naareejalaatmasu || 16 ||
roopam yena tvayaa deva ko anyastvatto dayaanidhihi |
ityevam devadevesham stutvaa shreepeetavaasasam || 17 ||
praNemurbhaktisahitaah saashTaangam vibudharshabhaaha |
teshaam stavam samaakarNya devah shree purushottamaha || 18 ||
uvaacha vibudhaan sarvaan harshayan shreegadaadharaha |
shree bhagavaana uvaacha
prasanno asmi stavenaaham devaastaapam vimunchatha || 19 ||
bhavataam naashayishyaami duhkham parama duhsaham |
vruNudhvam cha varam matto devaah parama durlabham || 20 ||
dadaami paramapreetah stavasyaasya prasaadatah |
ya etat paThate stotram kalya utthaaya maanavah || 21 ||
mayi bhaktim paraam krutvaa na tam shokah spushetkadaa |
alakshmeeh kaalakarNee cha naakraamettad gruham suraaha || 22 ||
nopasargaa na vetaalaa na grahaa brahmamaanavaaha |
na rogaa vaatikaah paittaah shleshma sambhavinastathaa || 23 ||
na akaalamaraNam tasya kadaapi cha bhavishyati |
samtatih chirakaalasthaa bhogaah sarve sukhaadayah || 24 ||
sambhavishyanti tanmartyagruhe yah stotrapaaThakah |
kim punarbahunoktena stotram sarvaarthasaadhakam || 25 ||
etasya paThannaan nruNaam bhuktimukti na dooratah |
devaa bhavatsu yad duhkham kathyataam tadasamshayam || 26 ||
naashayaami na samdehashchaatra kaaryo aNureva cha |
evam shreebhagavad vaakyam shrutvaa sarve divoukasah |
prasannamanasah sarve punaroochuh vrushaakapim || 27 ||
|| iti shree deveebhaagavate mahaapuraaNe dashama skandhe panchamo adhyaaye
devaah rachitam shree vishNu stuti sampoorNam ||

error: Content is protected !!