Breaking News
Home / Mantras / Vishnu Panjara stotram

Vishnu Panjara stotram

Image result for vishnu
Sri Ganesaya nama , Asya sri Vishnu panchara stotrasya Narada rishi, anushtup chanda, Sri Vishnu pramathma devatha, aham bheejam, soham sakthi, Om kreem keelakam, mama sarva deha rakshanartham jape viniyoga.

Mukhe Sri Vishnu Pramathma devathayai nama
Hrudaye aham bheejam, guhye soham Shakthi
Padayo Om sreem keelakam
Padagre Om hraam hreem hroom hraim hrom , hroum hraa ithi manthra,

Om Hraam Angushtabhyam nama
Om Hreem tharjaneebhyam nama
Om Hroom madhyamabhyam nama
Om Hrai Anamikabhyam nama
Om Hroum kanishtikanhyam nama
Om Hraa karathala kara prushtabhyam nama

Ithi Kara nyasa Thus rituals of hand

Adha Hrudhyaadhi nyasa

Om Hraam hrudayayai nama
Om Hreem sirase swaha
Oh hroom shikayai vashat
Om hraim Kavachaya hoom
Om Hroum nethra thrayaya voushat
Om Hrah asthraya phat

Thus the rituals of the body

Aham Bheejja pranayamam Manthra thrayena kuryath

Ithi Anga nyasa

Adha Dhyana

1

.Paaram parasmath prakrathera nadhi mekham nivishtam bahudhaa guhaayaam,
Sarvalayam sarva characharastham namami Vishnu jagadheka nadham.
2.Vishnu pancharakam divyam sarva dukha nivaranam,
Ugra thejo maha veeryam sarva shathru nikrunthanam.

3.Tripuram daha manasya harasya brahmanoditham ,
Thadaham sampravakshyami Athma rakshakaram nrunaam.

4.Padou rakshathu Govindo , jange chaiva trivikrama,
Ooru may Kesava pathu , katin chaiva Janardhana.

5.Nabhinchavachyutha pathu guhyam chaiva thu Vamana,
Udharam Padma nabhascha prushtam chaiva thu Madhava.

6.Vama parswam sthathadha vishnur , dakshinam Madhu soodhana,
Baahu vai vasudevascha hrudhi Dhamodhara sthadhaa.

7.Kandam rakshtathu Varaha , Krisnascha mukha mandalam,
Madhava karna mole thu Hrishikesascha nasikaam.

8.Nethre Narayano Raksheth, lalatam Garudadwaja,
Kapalou Kesavo Rakshedh Vaikunta sarvathodhisam.

9.Sri vathasangascha sarvesham anganaam rakshako bhaveth,
Poorvasyaam pundarikaksha aagneyaam Sridhara sthadha.

10.Dakshine Narasimhascha Nairyathyaam Madhavo aavathu,
Purushothamo may varunyam , Vayayancha Janardhana.

11.Gadhadarasthu koubheryaam , eesanyaam pathu Kesava,
Akase cha gadhaa pathu , Patale cha sudarshanam.

12.Jale rakshathu Varaha , Sthale rakshthu Vamana,
Adavyaam Narasimhaschs , Sarvadha pathu Kesava

13.Divaa rakshathu maam Suryo, Rathrou rakshathu chandrama,
Pandhaanaam durgaam rakshesth sarvameva Janardhana.

14.Jale Vishnu , Sthale Vishnu , Vishnu parvatha masthake,
Jwalamala kule Vishnu , sarvam Vishnu mayam Jagad.

15.Sannadha sarva gathreshu pravishto Vishnu Panjara,
Vishnu panjara vishtoham vicharaami mahee thale.

16.Raja dware apadhe ghore sangrame shathru sangate,
Nadheeshu varane chaiva chora vyagra bhayeshu cha,
Dakini pretha bhootheshu bhayam thasya na jayathe.

17.Roga vighna hathaschaiva brahmahaa guru thalpagaa,
Sthree hanthaa Bala ghathi cha surappoo vrashalipathi,
Muchyathe sarva papaebhyo ya padennathra samasya.

18.Aputhro labhathe puthram , Dhanarthi labhathe dhanam,
Vidhyarthi labhathe Vidhyam , Mokshathi labhathe gathim.

19.Aapadho harathe nithyam , Vishnu sthothrartha sampada,
Yasthwidham padathe sthothram Vishnu panjaramuthamam,
Muchyathe sarva papebhyo , Vishnu lokam cha gachathi

20.Go sahasra phalam thasya vaja peya sathasya cha,
Aswamedha sahasrasya phalam prapnothi manava,
Sarva kamam labhed asya padennathra samsaya.

error: Content is protected !!