Breaking News
Home / Mantras / Vishnu Maya Sthuthi

Vishnu Maya Sthuthi

1.Deva Ouchu:-
Namo devyai maha devyai shivayai sathatham nama,
Nama prakruthyair bhadrayair niyatha pranatha sma thaam.

2.Roudrayair namo nithyair gauryair dhathryair namo nama,
Jyothsnayair chendu roopinyair sukhayair sathatham nama.

3.Kalyanyair pranatha vrudyair sidhyair koormayair namo nama,
Nairuthyair bhubhruthaam lakshmyair sarvanyair thee namo nama.

4.Durgayair durga parayai saraayai sarva karinyai,
Khaytyai thadaiva krushnayai dhoomayai sathatham nama.

5.Athi soumyathi roudrayair nathasthasyair namo nama,
Namo jagath prathishtayar devyair kruthyair namo nama.

6.Ya devi Sarva bhootheshu vishnu mayethi sabdhitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

7.Ya devi sarva bhootheshu chethanthyabhi dheeyathe,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

8.Ya Devi sarva bhootheshu bhuddhi roopena samshthitha,
Naasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

9.Ya devi sarva bhootheshu nidhra roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

1

0.Ya devi sarva bhootheshu kshudha roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

11.Ya devi sarva bhootheshu chaya roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

12.Ya devi sarva bhootheshu shakthi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

13.Ya devi sarva bhootheshu thrishna roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

14.Ya devi sarva bhootheshu kshanthi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

15.Ya devi sarva bhootheshu jathi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

16.Ya devi sarva bhootheshu lajja roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

17.Ya devi sarva bhootheshu shanthi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

18.Ya devi sarva bhootheshu sradha roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

19.Ya devi sarva bhootheshu kanthi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

20.Ya devi sarva bhootheshu lakshmi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

21.Ya devi sarva bhootheshu vruthi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

22.Ya devi sarva bhootheshu smruthi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

23.Ya devi sarva bhootheshu daya roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

24.Ya devi sarva bhootheshu thushti roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

25.Ya devi sarva bhootheshu mathruroopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

26.Ya devi sarva bhootheshu brandhi roopena samshthitha,
Namasthasyair namasthasyair namasthasyair namo nama.

27.Indryanam adhishtathri bhoothanam akhileshu ya,
Bhotheshu sathatham tasyai vyapthai devyai namo nama.

28.Chithi roopena yaa kruthsnamedath vyapyai sthitha jagath,
Namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo nama.

29.Sthutha surai poorva mabeeshta samsraya,
Thadha surendrena dineshu sevitha,
Karothu saa na shubha hethureeeswai,
Shubhani bhadrani abhihanthu Chaa pada.

30.Yaa saampradham chodhadha daithyathapithair,
Rasmabhireesa cha surair namasyathe,
Ya cha smrutha thath kshanameva hanthi na,
Sarvapadho bhakthi vinamra murthibhi.

error: Content is protected !!