Breaking News
Home / Uncategorized / Vishnu Mamashtakam

Vishnu Mamashtakam

1.Achyutham, Kesavam , Vishnum , Hari , Sathyam, Janardhanam,

Hamsam Narayanam chaiva methan namashtakam padeth

2.Trisandhyam ya paden nithyam , daridryam thasya nasyathi ,

Sathru sainyam kshayam yaathi , Duswapna Sukhadho Bhaveth.

3.Gangayaam maranam chaiva , druda bhakthisthu Kesave ,

Brahma Vidhya prabodascha thasmad nithyam paden nar

error: Content is protected !!