Breaking News
Home / Mantras / Vishnu Bhujanga Prayata Stotram

Vishnu Bhujanga Prayata Stotram

Chidamsam vibhum nirmalam nirvikalpam,
Nireeham nirakaramongara gamyam,
Gunatheetha mavyakthamekam thureeyam,
Param brahma yam Veda thasmai namosthu., 1

Vishuddham shivam santham adhyandha heenam,
Jagajjevanam jyothir ananda roopam,
Adhigdesakala vyavachadaneeyam,
Thrayeevakthi yam veda thasmai namosthu., 2

Samanodhithaneka suryendu koti,
Prabha poora thulya dyuthim durnireeksham,
Na seetham na cha ushnam suvarnavadatham,
Prasannam sadananda samvith swaroopam., 3

Sunasaputam sundarabrulalatam,
Kireetochithakunchitha snigdha kesam,
Spurathpundareekabhi ramayathaksham,
Samuthphulla raktha prasoonavathamsam., 4

Sphurathath kundala mrushta ganda sthalantham,
Japarogachoradharam charu hasam,
Aali vyakula modha mandhara malam,
Mahora sphurath kousthubhodhara haram., 5

Surathnanga dwairanvitham bahu dandai,
Chathurbhischalath kanakanalankruthagrai,
Udharodharankrutham peetha vasthram,
Pada dwandwa nirdhootha padmabhiramam., 6

Swabhaktheshu sandarithakaramevam,
Sada bhvayan sannirudhendriyaswa,
Durapam naro yathi samsara param,
Parasmai thamobhyopi thasmai namasthe., 7

Sriya satha kumbha dhyuthi snigdha kanthya,
Daranya cha doorva dala shyamalangya,
Kalathra dwayenamuna thoshithaya,
Triloki grahasthaya Vishno namasthe., 8

Sareeram kalathram sutham bandhu vargam,
Vayasyan dhanam sathma bruthyam bhuvam cha,
Samastham parithyajya ha kashtameka,
Gamishyami dukhena dhooram kilaham., 9

Jareyam pisacheeva ha jeevitho may,
Mrujam asthi raktham cha mamsam balam cha,
Aho deva seedhami deenanukampin,
Kimadhyapi hantha thwayodh basithavyam., 1

0

Kapha vyahathoshnathbana swasa vega,
Vyadha vispurath sarvamarmasthibandham,
Vichinthyahamanthyam asahyam avastham,
Bibhemi prabho kim karomi praseedha., 11

Lapannachythananda Govinda Vishno,
Murare hare Rama Narayanethi,
Yadha anusmarishyami bhakthya bhavantham,
Thadha may daya sheela, deva praseedha., 12

Krupalo hare kesavasesha hetho,
Jagannadha narayananda Vishno,
Namasthubhym ithyalapantham mudha maam,
Kuru sripathe thwad padambhoja bhaktham., 13

Namo Vishnave Vasudevaya thubhyam,
Namo Narasimha swaroopaya thubhyam,
Nama kala roopaya samhara karthre,
Namasthe varahaya bhooyo namasthe., 14

Namasthe Jagannata Vishno, Namasthe,
Namasthe Gadha chakrapane namasthe,
Namasthe prapannarthiharin namasthe,
Samasthaparadham Kshamaswakhilesa., 15

Sukhe mandahasam, nakhe chandrabhasam,
Kare charu chakram, suresadhi vandhyam,
Bhujange sayanam, bhaje Padmanabham,
Harenanya daivam na manye na manye., 16

Bhujanga prayatham padedhyasthu bhakthya,
Samadaya chithe bhavantham murare,
Sa moham vihayasu yushmath prasadath,
Samasrithya yogam vrajathyachyuthathwam., 17

error: Content is protected !!