Breaking News
Home / Mantras / Vishnavashtakam

Vishnavashtakam

1.Namasthe Bhagawan deva loka nadha Jagat pathe,
Ksheerodha vasinam devam sesha bhoganu sayinam.

2.Varam varenyam varadam kartharam akrutham prabhum,
Visweswaram ajam Vishnum sarrvagnam aparajitham.

3.Neelothpala dala shyamam, pundareeka nibhekshanam,
Sarrvagnam, nirgunam, santham , jagad dhataram avyayam.

4.SArva loka vidhatharam , sarva loka sukhavaham,
Puranam, purusham vedhyam thyakthavayaktha sanathanam.

5.Paravaraanam srushtaaram , loka nadham, jagad gurum,
Srivathsoraska samyuktham , vana mala vibhushitham.

6.Peethavasthram, chathurbahum, Sankha chakra gadhadharam,
Hara keyura samyuktham, mukutangadha dharinam.

7.Sarva lakshana sampoornam , sarvendriya vivvarjitham,
Kootastham, achalam , sookshmam, jyothiroopam, sanathanam.

8.Bhavabhava vinirmuktham , vyapinam prakruthe param,
Namasyami Jagannadham easwaram sukhadham prabhum.

Sri Brahme maha purane sri yama krutha Vaishnavashtakam sampoornam

error: Content is protected !!