Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Vipareetha prathyangira stotram

Vipareetha prathyangira stotram

Dhyaam

Gadgam, kapalam, damaru , trishoolam,
Sambhibrathi chandra kala vathamsa,
Pingordhwa keso asitha bheema damshtra,
Bhooyad vibhoothyai mama Bhadra kali.

Kara nyasa

Im angushtabhyam nama
Om hreem tharjaneebhyam nama,
Om sreem madhyamabhyam nama
Om prathyangire anamikabhyam nama
Om maam raksha raksha kanishtikabhyam nama
Om Mama shathrun bhanjaya, bhanjaya kara thala kara prushtabhyam nama.

Hrudaya nyasa

Om Iym hrudayata nama
Om hreem sirase swaha
Om sreem shikayai vashat
Om Prayangire kavachaya hoom,
Om maam raksha raksha nethra thrayaya voushat
Om Mama shathrun bhanjaya bhanjaya asthraya phat

Om iym hreem sreem prathyangire maam raksha raksha mama shathrun bhanjaya bhanjaya phey hum phat Awaha

error: Content is protected !!