Breaking News
Home / Mantras / Venkatesa Vajra Kavacham

Venkatesa Vajra Kavacham

Narayanam Parabrahma,
sarvakaarana kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam,
Tadeva kavacham mama., 1

Sahasra Seersha Purusho
Venkatesassirovatu
Pranesha Prananilayaha
Pranan rakshatu mey Harihi., 2

Aakasaraat sutaanaatha
Aatmanam me sadavatu
Deva Devottamopayaad
deham mey Venkateswaraha., 3

Sarvatra sarvakaryeshu
Mangambajanireeswaraha
Palayenmam sada Karma
saphalyam naha prayacchatu., 4

Ya Etad vajrakavacha
mabhedyam Venkatesituhu
Sayam Prataha patennityam
mrutyum tarati nirbhyaha., 5

error: Content is protected !!