Breaking News
Home / Ashtakams / Venkatesa Ashtakam

Venkatesa Ashtakam

1.Venkatesho , Vasudeva, pradhyumno , amitha Vikrama,
Sankarshano anirudhascha Seshadri patireva cha.

2.Janardhana , padmanabho , venkatachala vasana,
Srushti Kartha , jagannatho, Madhavo, Bhaktha vathsala.

3.Govindo , gopathi , Krishna , Kesavo , Garuda dwaja,
Varaho, Vamanaschaiva , Narayana , Adhokshaja

4.Sridara , pundarikaksha , sarva deva sthutho hari,
Sri Narasimho , maha Simha, suthrakara purathana.

5.Ramanatho mahi bhartha, bhoodhara , purushothama,
Chola puthra Priya santho , brahmadeenaam vara pradha

6.Srinidhi sarva bhoothaanaam bhayakruth , bhaya nasana,
Sri Ramo Ramabhadrascha bhava bhandhaika mochaka.

7.Bhuthavaso girivasa , srinivasa , sriya pathi,
Achyuthanantha govindo vishnur venkata nayaka

8.Sarva devaika saranam , sarva devaika daivatham,
Samastha deva kavacham , sarva deva shikamani

Phala sruthi

9.Ithidham keerthitham yasya Vishnor amitha thejasa,
Trikala ya paden nithyam papam thasya na vidhyathe.

1

0.Rajadware padeth ghore sangrame ripu sankate,
Bhootha sarpa pisachdhi bhayam nasthi kadachana.

11.Aputhro labhathe puthraan , nirdhano dhanavan bhyaveth,
Rogartho muchyathe rogath, bhadho muchyathe bhandanath.

12.Yadya adhi ishtathamam loke thathat praponathya asamsaya,
Aiswaryam, raja sanmanam , bhukthi , mukthi phala pradham.

13.Vishnor lokaika sopanam sarva dukhaika nasanam,
Sarva iswarya pradham nirnaam sarva mamgala karaka,

14.Mayavi paramandam thyakththwa vaikunda muthamam,
Swami pushkarani theere ramaya saha modhathe.

15.Kalyanadbhutha gathraya , kamithartha pradhayine,
Srimad Venkata nadhaya , Srinivasaya mangalam.

Ithi Sri Brahmanda purane , Brahma-Narada SAmvadhe , Venkata giri Mahatmye,
Srimad Venkatesha stotram sampoornam

error: Content is protected !!