Breaking News
Home / Mantras / Vega Sethu Stotram

Vega Sethu Stotram

Sriman Venkatanatharya kavi tharkika Kesari,
Vedanthacharya varyoh may sannidatham hrudhi

Yekam Vegavathi madhye,
Hasthishaile cha drusyathe,
Upaya phala bhavena,
Vyaktham param maha. 1

Eeshte gamayithum parameswara sethu bhangura,
Yatra saraswatham srotho visramyathi vishrungalam. 2

Jayathi jagadekha sethu ,Vegavathimadhyalakshitho deva,
prasamayathi Ya: prajaanaam prathithaan samsarajaladhikallolan 3

Vibhathu neh chatesai Vishnusethu: vegaapagaa vega vigAtha hetu ,
Ambhoja Yonehr yadhujnamaaseeth Abhanga Rakshaa hayamedha Dheekshaa. 4

Chaturaanana saptha tanthu goptha, saritham Vegavatheemasou nirundhan,
Paripushayathi mangalaani pumsam bhagavaan bhakthimataam Yathokthakaaree. 5

Sriman pitamaha vadhu paricharyamana: Setheh bhujanga sayaneh sa mahabhujanga,
Pratyadisanthi bhava samcharanm prajanam bhakthanuganthuriha yasya gatagatAni. 6

Prasamitha hayamedha vyaapadam padma Yoneh, sritha jana paratantram sesha bhogeh sayaanam,
Saranamupagathaa: sma: saantha: Nisseshadhosham, satamanisethum saasvatham vegavatyaa. 7

ranamupagathaanaam soyamaadesakari samayathi parithaapam sammukha : sarva jantho,
Sataguna pariNama: sannidhaou yasya nityam vara vitarana bhuma Varanadhreesvarasya . 8

Kanchee Bhagyam kamala nilaya chetaso abhishta siddhi, kalyananam nidhiravikala: kopi karunyarasi,
Punyanam na: parinathirasou bhooshayan bhogisayam vegaasethurjayathi vipulo viswarakshaikahetu . 9

Phala Sruthi

Vegasethoridam stotram Venkatesaena nirmitham, Yeh patanteh janastheshAm yathoktham kuruteh Hari.

Kavi thankkika simhaaya , kalyani guna shaline,
SRimath Venkatesaya Vedantha Gurava Mama

Srimath Nigamantha Maha Desikaya Nama

error: Content is protected !!