Breaking News
Home / Mantras / Veda Sara Shiva Stotram

Veda Sara Shiva Stotram

Pasunam pathim papa nasam paresam,
Gajendrasya kruthimvasanam varenyam,
Jada jutamadhye sphurad Ganagavarim,
Mahadevamekam smarami smararim., 1

Mahesam, suresam, surarathinasam,
Vibhum, Viswanaham,Vibhuthyanga bhoosham,
Virupaksha mindwarka vahnithra nethram,
Sadananda meede Prabhu pancha vakthram., 2

Shivaakantha Shambho, sasangardha moule,
Mahesanasulin Jatajutadharin,
Thwameka jagadvyapako Viswaroopa,
Praseeda, Praseeda Prabho poorna Roopa., 3

Parathmanamadhyam, Jagat bheejamekam,
Nireeham nirakaramonkara vandhyam,
Yatho jayathe palyathe yena viswam,
Thameesam bhaje leeyahe yatra viswam., 4

Na bhoomir na chapo na vahnir na vayur,
Ma cha akasamasthe na thanthra na nidhra,
Na greeshmo na seetham na deso na vesho,
Na yasyahimurthitrimurthim thameede., 5

Ajam sasvatham karanam karananam,
Shivam kevalam Bhasakam Bhasakanam,
Thureeyam thama paramadyantha heenam,
Prapadhye param pavanam dwaitha heenam., 6

Namasthe namasthe, Vibho viswamurthe,
Namasthe, namasthe thapo yoga gamya,
Namasthe, namasthe chidananda murthe,
Namasthe, namasthe sruthi gnana gamya., 7

error: Content is protected !!