Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Vasya Varahi Stotram

Vasya Varahi Stotram

Aswaroode, rakthavarne , smitha soumya mukhambuje,
Rajyasthree sarva janthoonaam vaseekarana nayike. 1

Vaseekarana karyarhtaa puraa devena nirmitham,
THasmad vasya Vaarahi sarvanme vasa maanava. 2

Yadhaa Raja mahajnam , vasathram, dhanam, maha vasu,
Mahyam dadhaathi vaarahi yadha thwam vasamaanaya. 3

Anthar bahischa manasi , vyaapareshu sabashu cha ,
Yadhaa maamevam smarethi, thadaa vasyam vasam kuru 4

Chamaram, Dholikaam, chathram, Raja Chinnani yachathi,
Abheeshtam sampradho rajyam , yadha devi vasam kuru. 5

Manmatha smaranath Rama , rathiryathu mayaa saha,
Sthree rathneshu mahat prema thadhaa janaya kamadhe. 6

Mruga pakshyadhaya sarve , mam drushtwaa prema mohithaa,
Anugachathi maam eva , thwathprasadaadhyam kuru. 7

Vaseekarana kaarartha yathra yathra prayunchathi,
Sammohanartha vadhithwaa, thath karya thathra karshaya. 8

Vasamstheethi chaivathra , vasya karyeshu drusyathe ,
Thadhaa maam kuru vaarahi , Vasya karya pradarsya. 9

Vaseekarana banasthram, Bhakthytapadhvi nivaranam,
Thasmad vasyam varahi , jagat sarvam vasam kuru. 1

0

Vasya storam idham devyaa, trisandhyam ya paden nara,
Abheeshtam prapnuyaath vaktho ramam rajyam yadhapiva.

Ithi Adharva shikaayam vasya varahi stotram sampoornam

error: Content is protected !!