Breaking News
Home / Mantras / Varuna Suktam

Varuna Suktam

 

uduttamam varuNa-pAshamasmadavAdhamaM vimadhyamagm shrathAya |
athA vayam-Aditya-vrate tavAnAgaso aditaye syAma || 1 ||
astabhnAd-dyA mruShabho antarikSha mamimIta varimANam pRuthivyA |
AsIdad-vishvA bhuvanAni samrAD vishvettAni varuNasya vratAni || 2 ||
yatkinchedam varuNadaivyai jane-bhidroham manuShyA shcharAmasi |
achittI yattava dharmA yuyopima mA nastasmA denaso deva rIriShah || 3 ||
kitavAso yadri-ripurna dIvi yadvAdyA satya mutayanna vidma |
sarvA tA viShya shithireva devA thA-te syAma varuNapriyAsah || 4 ||
ava te heDo varuNa namo bhirava yagyebhir-Imahe havirbhih |
kShayannasmabhya masura pracheto rAjannenAsi shishrathah kRutAni || 5 ||
tatvAyAmi brahmaNA vandamAna stadAshAste yajamAno havirbhih |
aheDamAno varuNeha bodhyarushasa mA na Ayuh pramoShIh || 6 ||
om shAntih shAntih shAntih ||

error: Content is protected !!