Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Varahi Nigrahashtakam

Varahi Nigrahashtakam

Devi, kroda mukhithwadangri kamala dwandwa anurakthathmane,
Mahyam druhyathi yo mahesi manasa kayenna vacha nara,
Thasyasu thwadaogra nishtoorahala gatha prabhootha vyadha,
Paryasyan manaso bhavanthu vapusha prana prayanonmukha., 1

Devi thwad pada padma bhakthi vibhava praksheena dushkarmani,
Pradhur bhootha nrusamsa bhava malinam, vruthim vidathe mayi,
Yo dehi bhuvane thadheeya hrudayannir gathwarair lohithai,
Sadhya poorayase karabhja chashakam, vanchaphalair mamapi., 2

Chandothunda vidheerna dushta hrudaya prad binna raktha cchata,
Halapana madhattahasa ninadhatopa prathapathkatam,
Matharmath paripandhi namapahruthai, pranaisthwadangridhwayam,
Dhyanoddamara vaibhavodaya vasath, sandharpayami kshaanath., 3

Shyamam thamarasananaamgri nayanam somardha choodam jagath,
Thrana vyagra halayudhaagramusalam santhra samudhravareem,
Ye thwam raktha kapalineem hara varaarohe varahananam,
Bhavai sandhadathe kadham kshanamapi prananthi thesham dwisham., 4

Viswadheeswara vallabhe vijayase yaa thwam niyanthrathmika,
Bhoothaanam purushayushaavdhi karee paka pradha karmanaam,
Thwam yache bhavatheem kimapya vithadham ko madhvirodhi jana,
Sthyayurmama vanchithavadhi bhaven mathasthavaivagnaya., 5

Matha samyagupasithum jadamathisthwam naiva saknomyaham,
Yadhapya anwitha daisikangri kamalanukrosa pathrasya may,
Jandhu kaschana chinthayathya kusalam yasthasya thadvaisasam,
Bhooya devi virodhino mama cha they sreya pada sangina., 6

Varahi vyadha mana manasa galath soukhyam thadasa balim,
Seedantham yama prakruthadhya vasitham prapthakhilolpathitham,
Kranthath bandhu janai kalam kitha kalam kandavrunodhyath krumeem,
Pasyami prathiakshamasu pathitham brantham ludantham muhoo., 7

Varahi thwamasesha janthushu puna pranathmika spandhase,
Shakthi vyaptha charachara khalu yathasthwamethadhabhyarthaye,
Thwath padambhuja sangino mama sukruth papam chikeershayanthi ye,
Thesham mama kuru Sankara priyathame, dehantharava sthitham., 8

error: Content is protected !!