Breaking News
Home / Mantras / Varaha Kavacham

Varaha Kavacham

Kavacham
Adhyam rangamithi proktham vimanam ranga samgnitham,
Sri mushnam, Venkatadri cha salagramam cha naimisam,
Thothadreem pushkaram chaiva nara narayanasramam,
Ashtou may murthaya santhi swayam vyaktha mahi thale.
Sri Mushnam, Thirupathi, SAlagramam, Naimisaranyam,

Sri Sutha:

Sri Rudra nirneetha murri guna sath sagara,
Santhushta paravathi praha sankaram, loka sankaram., 2

Sri Parvathi Uvcha:

Sri Mushnesasya mahathmyam, varahasya mahathmana,
Sruthwa thrupthir na may jatha mana kouthuhalayathe,
Srothum thadheva mahathmyam, thasmad varnaya may puna., 3

Sri Shankara Uvacha:

Srunu devi pravakshyami, Sri Mushnasya vaibhavam,
Yasya sravana mathrena maha papai pramuchyathe., 3

Sarvesham eva theerthaanaam theertha rajo abhidheeyathe,
Nithya pushkarini naamni Sri Mushno ya cha varthathe,
Jatha sramapaha punya varahasrama varinaa., 4

Vishnor angushta sam sparsanath punyadha khlau jahnavi,
Vishno sarvanga sambhootha, nithya pushkarinee shubha., 5

Maha nadhi sahasrena nithyadha sangadha shubha,
Sakruth snathwa vimukthagha, sadhyo yadi hare padam., 6

Thasya agneya bhage thu aswath chaya yodhake,
Snanam kruthwa pippalasya kruthwa cha abhi pradakshinam., 7
.
Drushtwa shwetha varaham cha masamekam nayedhyadhi,
Kala mruthyu vinirjithya, sriya paramaya suthaa., 8

Adhi vyadhi vinirmuktho graham peeda vivarjitha,
Bukthwa bhogan anekamscha mokshamanthe vrajeth druvam., 9

Aswatha moole arka vare nithya pushksarini thate,
Varaha kavacham japthwa satha varam jithendriya., 1

0

Kshaya apasmara kushtadyai maha rogai pramuchyathe,
Varaha kavacham yasthu prathyaham padathe yathi., 11

Shathru peeda vinirmuktho bhoopathithwam aapnuyath,
Likhithwa dharayedhyasthu bahu moole galedhava., 12
.
Bhootha pretha pisachadhya yaksha gandharwa rakshasa,
Shathruvo gora karmano yea chanyai visha janthava,
Nashta dharpa vinasyanthi vidravanthi dhiso dasa., 13

Sri Parvathi Uvacha:

Thath broohi kavacham mahyam yena gupth jagathraye., 14

SAnchareth deva van marthya sarva shathru vibheeshana,
Yen aapnothi cha samrajyam thanme broohi sada shiva., 15

Sri Shankara Uvacha:

Srunu kalyani vakshyami varakavacam shubham,
Yena guptho labeth marthyo vijayam sarva sampadam., 16

Angarakshakaram punyam maha pathaka nasanam,
Sarva roga prasamanam, sarva durgrahanasanam., 17

Visha abhichara kruthyadhi shatru peeda nivaranam,
Noktham kasyapi poorva hi gopyath gopyatharam yada., 18

Varahena pura proktham mahyam cha parameshtine,
Yudheshu jayadham devi shathru peeda nivaranam., 19

Varaha kavachath guptho na shubham labhathe nara,
Varaha kavachasyasya rishir Brahma prakeerthitha., 20

Chandho anushtup thadha devo varaho bhoo parigraha,
Prakshalya padhou pani cha samyagachamya varina., 21

Kruthwa anga kara nyasa sa pavithra udang mukha,
Om bhoor bhuva suvarithi namo bhoo patha yepi cha., 22

Nama swethavarahaya maha kolaya bhoopathe,
Yagnangaya shubhangaya sarvagnaya paramathmane., 24

Sthrvathundaya dheeraya para brahma swaroopine,
Vakra damshtraya nithyaya namo antharyamini kramath., 25

Anguleeshu nyased vidhwan kara prashte thaleshvapi,
Dhyathwa Swethavaraham cha paschad mantra mudheerayath., 26

Dhyanam

Om swetham varaha vapusham kshithi mudwarantham,
Sankhari sarva varada abhaya yuktha bahum,
Dhyayen nirjaischa thanubhi sakalai roopetham,
Poorna vibhum sakala vanchitha sidhaye ajam., 27

Varaha poorvatha pathu, dakshine dandakanthaka,
Hiranyaksha hara pathu paschima gadayayudha., 28

Uthare bhoomi hrud pathu agasthadvayu vahana,
Oordhwa pathu hrishikeso digvidikshu gada dhara., 29

Pratha pathu prajanadha, kalpakruth sangame avathu,
Madyahne vajra kesasthu, sayahne sarva poojitha., 30

Pradoshe pahu padmaksho, rathrou Rajeeva lochana,
Niseendra garvaha pathu pathusha parameshwara., 31

Adavyam agraja pathu, gamena garudasana,
Sthale pathu maha theja, jale pathw avani pathi., 32

Gruhe pathu gruhadyaksho, Padmanabha purovathu,
Jillika varada pathu swagrame karunakara., 33

Ranagre daithyaha patrhu, vishame pathu chakra bruth,
Rogeshu vaidyarajasthu, kolo vyadheeshu rakshathu., 34

Thapatrayath thapo murthy, karma pasacha viswa kruth,
Klesa kaleshu sarveshu pathu padsmavathir vibhu., 35

Hiranyagarbha samsthuthya padhou pathu nirantharam,
Gulphou gunakara pthu, jange pathu janardhana., 36

Janu cha jayakruth pathu pathuru purushothama,
Rakthaksho jagane pathu katim viswambaro avathu., 37

Parswe pathu suradhyaksha. pathu kuksheem parathpara,
Nabhim brahma pitha pathu hrudayam hrudayeswara., 38

Mahadamshtra sthanou pathu, kandam pathu vimukthidha,
Prabanjna pathir bahu, karou kama pithavathu., 39

Hasthu hamsapathi pathu, pathu sarvanguleer hari,
Sarvangaschibukam pathu pathvoshti kala nemi niha., 40

Mukham pathu Madhuha, pathu dantham Damodaravathu,
Nasikam avyaya pathu, nethre Suryendu lochana., 41

Phalam karma phaladyaksha, pathu karnou Maha Radha,
Sesha sayee sira pathu, kesan pathu niramaya., 42

Sarvangam pathu sarvesa, sada pathu satheeswara,
Ithedham kavacham punyam varahasya mahathmana., 43

Ya padeth srunuyathvapi, thasya mruthyur vinasyathi,
Tham namasyanthi bhoothani, bheetha sanjalipanaya., 44

Rajadasya bhayam nasthi, rajyabramso na jayathe,
Yannamasmaranath bheetha bhootha, vetala, Rakshasa., 45

Maharogascha nasyanthi, sathyam sathyam vadamyaham,
Kande thu kavacham bhadhoodhwa, vandhya puthravatrhi bhaveth., 46

Shathru sainyakshaya prapthi, dukha prasamanam thadha,
Uthpatha durnimithathi soochitha arishta nasanam., 47

Brahma vidhya prabodham cha labathe nathra samsaya,
Druthvedam kavacham punyam mandatha para veeraha., 48

Jithwa thu sambareem mayam daithyendanavadheeth kshanath,
Kavachenavrutho bhoothwa devendropi surariha., 49

Bhoomyopadishta kavacha dharana narakopi cha,
Sarva vadhyo jayi bhoothwa, mahatheem keerthi mapthawan., 50

Aswatha moole arka vare nithya pushkaranee thate,
Varaha kavacham japthwa sathavaram patedhyadi., 51

Apoorva rajya samprapthi nashtasya punaragamam,
Labadhe nathra sandeha sathya medan mayoditham., 52

Japthwa Varaha mantram thu lakshamekam nirantharam,
Dasamsam tharpanam homam payasaena druthena cha., 53

Kurvan trikala sandhyasu kavachenavrutho yadi,
Bhoomandala adhipathyam cha labhade nathra samsaya., 54

Idham uktham maya devi gopaneyam durathmana,
Vara Kavacham punyam sasararnava tharakam., 55

Mahapathaka kotignam, bhukthi mukthi phala pradham,
Vachyam puthraya sishyaya sadu druthaya su dheemathe., 56

Sri Sutha:

Ithi pathyur vacha sruthwa devi santhushta manasa,
Vinayaka guhou puthrou prapedhe surarchithou., 57

Kavachasya prabhavena loka matha cha parvathy,
Ya idham srunuyan nithyam, y ova padathi nithyasa., 58

Sa muktha sarva papebhyo Vishnu loke maheeyathe., 59

error: Content is protected !!