Breaking News
Home / Mantras / Varadaraja Panchakam

Varadaraja Panchakam

1.Prathyushe Varada prasanna vadhana prapthabhi mukhyaan janaan,
Aabadha anjali masthakani vimalan aabaalam aanandayan.
Mandhod dayitha chamaro mani maya swetha thapthrassanai ,
Anthar gopura mavirasa Bhagawan aaroda paksha Easwara.

2.Mukthadha pithra yugalopaya chamarantha,
Vidhyothamana vinadha thanayadhi aaroodam,
Bhaktha abhaya pradha karambhujam ambujaksham,
Nithyam namani Varadam Ramaneeya vesham.

3.Yad veda mouli gana vedhya mavedhya manyai,
Yad Brahma Rudra Sura Nayaka mouli vandhyam,
Thath Padmanabha pada Padma yugmam manushyai,
Sevyam bhavadbhirithi darsa yatheeva tharkshya

4.Kechit Thathwa visodane pasupathou paaramya mahu pare,
Vyajahu kamalasane naya vidho apya anye harou sadharam,
Ithyevam chala chethasaam thanu bratham Padaravindhamm hare,
Thath sandarsayatheeva samparthi nrunaam sruthinaam nidhi.

5.Prathya gopura sammukhe dinamukhe paksheendra samvahitham,
Nrutha chamara korakam nirupama cchathra dwayi bhasuram,
SAnandam dwija mandalam vidadhatham sannaha chihwaravai,
Kantham punya krutho bhajanthi varadam Kanchyaam thritheeyothsave.

error: Content is protected !!