Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Vani Stotram

Vani Stotram

Brahma swaroopa parama jyothi swaroopaa sanathani,
Sarva vidhyathi devya thasyai vanya namo nama., 1

Visarga bindhu mathrasu yadha thishtana meva cha,
Thathathishta thriya devi thasyai nithyai namo nama., 2

Vyakhya swaroopa sa devi vyakhya thishta roopini,
Yayavinaprasangyavansaskyam karthum sakyathe., 3

Kala sankhya swaroopaya thasmai devyair namo nama,
Brahma sidhantha roopaya thasmai deyair namo nama., 4

Smrithi sakthi Gnana shakthi budhi sakthi swaroopini,
Prathibha kalpana shakthyascha thasmai namo nama., 5

Krupama kuru jagan matha mamevam hatha thejasam,
Gnanam dehi, smrutheem vidhyam shakthim sishya prabodhineem., 6

Yagnavalkya krutham Vani stotram Ethathuyya padeth,
SAkaveendro Maha VagmiBrahaspathi samo bhaveth,
Sa panditha medhavisukhvindhropa veda druvam., 7

error: Content is protected !!