Breaking News
Home / Mantras / Vandhe Bhagawatham

Vandhe Bhagawatham

1.Veda Kalpa tharu suphalam, Veda Vyasa krutham,
Pranamami thwaam pranamami

2.Sri Shukha keera mukha Achyutha krishnamrutha sahitham,
Dwadasa divya skandam, Jnana virathi sahitham,
Pranamami thwam pranamami

3.Brahma sarga manvanthara kapiladhika jushtam,
Druva Prahladha charithram bhavukatha pushtam,
Pranamami thwam pranamami.

4.Parama bhagawatha suyaso gajapathi soubhagyam,
Sindhu madana Bali dhanam vilasitha vairagyam,
Pranamami thwam pranamami

5.Visada Bhgawad avatharam, Rama Gunaramam,
Punya sloka sukeerthya pooritha jana kamam,
Pranamami thwam pranamami .

6.Krishna kadhamrutha sindhum, vangmaya roopa harim,
Sraya hari leela lalitham , bhava nidhi divya tharim,
Pranamami thwam pranamami

7,Sravanadwasya parikshith golokam yatha,
Giridhara Hrudayam bhagwan pavaya karunatha ,
Pranamami thwam pranamami .

error: Content is protected !!