Breaking News
Home / Ashtakams / Valmiki Krutha Gangashtakam

Valmiki Krutha Gangashtakam

Matha Shaila sutha sapathni, vasudha srungara haravali,
Swargarohana vaijayanthi, bhavatheem bhagiradhee prarthaye,
Thwatheere vasathasthwambhu pibathasthwadweecheeshupremgatha,
Sthwannamma smaratha sthwadarpitha drusa syanmey sareravyaya., 1

Thwathere tharu kotanthara gatho gange vihange varam,
Thwanere narakanthakarini varam mathsye adhava kachapa,
Naivanyathra madanda sindhuraghata sanghatta gandaranal,
Karathrastha samastha vairi vanitha labdha sthuthir bhoopathi., 2

Uksha pakshi thuraga uraga kopee vaa varano vaa,
Varinasyam janana marane klesa dukha sahishnu,
Na thwanyathra praviralaranath kangana kwana mishram,
Varasthree bhi scha maramarutha veejithoo bhoomi pala., 3

Kakair nishkushitham swabhi kabaliham gomayubhir lunditham,
Sthrothobhischalitham thatambhu lulitham veechibhir aandolitham,
Divya sthree kara charu chamara maruthsamveejyamana kadha,
Drakshyeham parameshwa tripadhage bhageeathi swam vapu., 4

Abhinava bisavalli pada padmasyasys vishnor,
Madana madhana moularmalathi puspa mala,
Jayath jayapathaa kapyasou moksha lakshmya,
Kshapitha kali kalanga jahnavi na punathu., 5

Ethathala hamalasala saralavyolola valli latha,
Channam sooryakaraprathapa rahitham, sankhendu kundhojjwalam,
Gandharwamara siddha kinnaravadhoothungasthanasphaltham.,
Snanaya prathivasaram bhavathu may gangam jalam nirmalam., 6

Gangam vaari manohari murari charanachyutham,
Tripurari siraschari papa hari punathu maam., 7

Paapahari durithari tharangadhari,
Shailaprachari giri raja guha vidhari,
Jjamkara kari har padambuja hari,
Gangam punathu sathatham shubhakari vaari., 8

Gangashtakam padathi ya prayatha prabhathe,
Valmeekina virachitham shubhadham manushya,
Prakshaalya gathra kali kalmasha pakamasu,
Moksham labeth pathathi naiva naro bhavabhdou., 9

error: Content is protected !!