Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Vallabhesa Karavalamba dasakam

Vallabhesa Karavalamba dasakam

Dhyanam
Bheeja pooragadekshukarmukarujaa chakrabja pasthpala,
Vrehygraswavishana rathna kalasa prodhyuth karamboruha,
Dhyoyo vallabhaya cha padmakarayaslishto jwalath bhooshaya,
Viswothpathi vinasa samsthithikaro vigno visishtarthadha.

OM GANAPAHAYE NAMAH:

1.Om angri Padma mukurantha kulamrutham they Nithyam bhjanthi Divyath Sura sidha sanga Jnathawamrutham Gana Sastha thakam Bhajami Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

2.Shree Mathausunam Adhuna Sararanam Prapadhye Daridra Dukhasamanam Kurume Ganesa Math sankatam Cha Sakalam Hara Vigna Raja Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

3.Gamgadharatmaja Vinayaka Mula Murthe Vyadhim Javena Vinivara Balachandra Vijnanadristim Athisamayi Sannidhehi Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

4.Ganyam Matheeyabhavanam Vidhayadrishtya Mal thara puthra thanya Sahajam Cha Sarvan Akadhayan ashu Paripalaya Surpakarna Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

5.Naakara Manthra gathitham Thava YandhraRajam Bhakthya Smarami Sathathham Disa Sampathome Udyoga Sidhim athulam Kavitham Cha Lakshmim Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

6,Padathi Kesa akhilam Sudhaya cha Choornam Keshagni Panchakam idham Sivabhoothabeejam Tvad rupa Vaibhavam aho Janathanavendhi Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

7.Tapathrayam Mama hara amritha Vrishti dishtya Taapam Vyamohaya Gajanana Sa pado mey, Drishtyam avrutha duni akhilam Parivallabesha Shreevallabhesa Mamadehi Kathavalambam

8.Yehtvam Vidhanthi Sivakalpa tharum Prashastham Thebyo dadhadi Kusalam Nikhilartha labham Mahyam Thadaiva Sakalam , Nija Vakrathunda Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

9.Nanandhya vedhyam amalam Thava Padah Padmam Nityam Bhaje Vibhudha Shadpada Sevyamanam Sthanam cha Manyam akhilam Dishame Ganesa Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

1

0.Maoda amruthena Thava Pashupalam Papapabdhi Panka lulicham cha Sahaya adheenam Vasthrani Bhushana Dhanani Cha vahanathim Sreevallabhesa Mama Dehi Kathavalambam

Phala Sruthi

Shree Vallabesha dasakam Hatayogya Sadhyam Herambahe Bhagavadh eeshwara Bringanatham Shrutvan Idham Shruthividha Kula Yoginome Bhoori pradham Bahujano Sukhino Bhavanthu

error: Content is protected !!