Breaking News
Home / Mantras / Vairagya Panchakam

Vairagya Panchakam

Kshonee kona sathamsa paalana kala dhurvara garvanalakshubhyath,
Kshudhra narendhra chadu rachana dhanyan na manyamahe,
Devam sevithumeva niscchinumahe yoasou dayalu pura,
Dhana mushti muche Kuchela munaye dhatthesma vitthesatha., 1

Silam kimanalam bhavethanalam oudharam bhadhithum
Paya: prasruthi poorakam kimu na dharakam sarasam
Ayathna malamallakam pati padaccharam kaccharam
Bhajanthy vibhudhamudha hyahaha kukshithal kukshitha., 2

Jwalathu jaladhi kroda kreedath krupeeda bhava Prabha,
Prathibada padujwala malakulo jadarAnala,
Thrunamapi vayam sayam sampulla malli mahtallika,
Parimalamucha vacha yachamahe na maheesvaran., 3

Dhureeswara dhvara bahir vitardhikaa,
Dhurasikayai rachithoayam-anjali,
Yadhajnanabham nirapayamasthy me,
Dhananjaya syandhana bhushaNam dhanam., 4

Sareera pathanavadhi prabhu nishevana apadhanath,
Abhindhana Dhananjaya prasamadham dhanam dhandhanam
Dhananjaya vivardhanam dhanam udhuda govardhanam
Susadhanam abadhanam sumansam samaradhanam., 5

Nasthy pithraarjitham kimchith na maya kimchith arjitham
Asthy me hasthi-sailagre vasthu paithamaham dhanam., 6

Kavitaarkika simhaaya kalyaana guna saaline.
Srimate venkateshaaya vedaanta gurave namah.

error: Content is protected !!