Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Tripura Sundari Suprabatham

Tripura Sundari Suprabatham

1.Om uthishtothishta deva devesi , uthishta Shiva Sundari,
Uthishta Sri Maharajni, trilokyam mangalam kuru.

2.Neerajananena Jagad easwari bhaktha sanghai,
Neerajyase Bhuvana mangala sidhi hetho,
Bhakthya prabatha samaye saha vadhya ghoshai,
Samsthooyase jaheehi kaithava yoga nidhraam.

3.Nidhraa na they trijagadeeswari Vishnu maaye,
Srushti sthithi pralaya kelishu samsthithaaya,
Manmoha paasa nigadasya vimokshanaaya,
Samprarthyase Janani, mangala sookthibisthwam.

4.Kalyana saila nilaye , karunarnave sri,
Kameswaranga nihithe, Kali dosha hanthri,
Kalambudhabha kacha bandha bare maogne,
Sriman maha Tripura sundari Suprabatham.

5.Yenanga kanda yutha rathna lasad kireete,
Sonachalesa Saha dharmini Bana hasthe,
Veena dharena muninaa parigeeyamane,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham.

6.Esana mukhya sura mouli lasad padabhje,
Srimath sada shiva maha phala kadaya manche,
Eesad smithena vikasath sumanoharasthe,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

7.Lajjanathena nayanena vilokamaane,
Trilokya sundara thanum para snambunadham,
Mandasmithollasitha charu mukharavinde,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

8.Hreemkara jaapa suhithe hrudayambujasthe,
Haardandakara vinihanthri harith patheedye,
Haryaksha vahini halayudha sevithangre,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

9.Hasthena devi phani pasa madekshu chapa,
Pushpasthra mangusa varam sathatham dadhaane,
Hemadri thunga thara srunga kruthadhi vaase,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

1

0.Sarva aagamo upashadheedya maha prabhaave,
Saamabhi gana vinuthe, saraseeruhakshi,
Sacchid sukhaika rasike, sakaleshta dhathri,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

11.Kalyana dathri kamaneeya gunarnave sri,
Kanmasha pada pari poojitha pada padme,
Kaivalyadhe, kali malapaha chidswaroope,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

12.Hathwa asurendra mathi bahu balaa valiptham,
Bandam prachanda samarodhatha matha sasthram,
Samrakshitha trijagathi tripuradhivaase,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

13.Labdhum thava Tripurasundari sath kadaksham,
Karunya poorna mamaresa mukha digeesaa,
Kakshyanthamethya nivasanthi thava prabodhe,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

14.Hreemithya jasrama api they manumadharena,
Hruth pankaje anukalayan prajapami nithyam,
Harsha pradhe hrudaya santhamasapahanthri,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

15.Sathyathmike, sakala loka hitha radhe Amba,
Sampathkari, kitamukhi parisevithangre,
Sarvaan avadhya charithe, Sukumara gathri,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

16.Kaamohi they Ambha Karuna lava meva labhdhwa,
Pushpayudhopi bhavathi trijagad vijethaa,
Kamaswarena pari kamkshitha sath kadakshe,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

17.Lajja pradhipangitha manu prathipadhya roope,
Leelaa vilokena visrushta Jagat sahasre,
Lavanya poorna vadane , lalithabhidhane,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham

18.Hreenkara mantra nilaye , hrudhi bhavaneeye,
Hreemkara garbha manujaka sidhi dhathri,
Hreemkara mantra mahaneeya nija swaroope,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham.

19.Sri Shankaracharya padhe, Shiva bagadheye,
Sri Kamaraja mahishi, sritha Kamadheno,
Sri sankarasya kula mangala Devathambha,
Sriman Maha Tripura Sundari suprabatham.

20.Sri Suprabatham hitha sthavamambikaya,
Bhakthya prabatha samaye bhuvi ye padanthi,
Sri mathra anugrahanirastha samastha khedhaa,
Sachith sukhatmaka padam pravisanthi sathyam.

Mangalam

1.Muneendra narada agasthya maanyai jaya mangala,
Pranatharthi nivarinyai poornaayai Shubha mangalam
Vividho upanisada trivedayai Jaya Mangalam
Sudha budha sadananda brahmane Shubha Mangalam

2.Natha lokeshta dhayinyai nithyai nithya mangalam
Sarva mangala yukthaayai sathyai sarva mangalam
Sarva Brahmanda sandhoha jananyai jaya mangalam,
Shankarachitha paadayai Shivaanyai shubha mangalam
Sri Chakra Raja nilayayai sri mathre jaya mangalam
Maha Tripura sundaryai Shivaayai shubha Mangalam

Ithi Shankarananda natha virachitham Sri Maha Tripura Sundari suprabatham samaptham.

error: Content is protected !!