Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Tripura Sundari Sannidhya Sthavam

Tripura Sundari Sannidhya Sthavam

Kalpa bhanu samana bhaswara dhama lochana gocharaam,
Kim kim ityathi vismithe mayi pasyatheeha samaagathaam,
Kala kunthala bhara nirjitha neela megha kulaam pooras-,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 1

Ekadantha Shadananaadhi bhiravrutham jagadeaswarim,
Yenasam paripandhini maha meka bhakthi madarchithaam,
Yeka heena satheshu janmasu sanchithathsukradhadhimaam,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 2

Eeduseethi cha veda kunthala vaghbirapya niroopitham,
Eesa pankaja nabhasyashti kruthathi vandhya padambhujam,
Eekshanantha nireekshanena madhishtadham puratho adhunaa,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 3

Lakshanojjwala hara shobhi payodhara dhvaya kaithawa,
Leelayaiva daya rasa sravad ujjal kalasanwithaam,
Laksha yangiha pada pathi milindasandathimagrathas-,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 4

Hreemithi prathi vasaram japa susthithi roham mudharaya,
Yogi marga nigoodayaikyasubhavanam gathaya dhiya,
Vathsa harsha mavaptha vathya hamithyudhaaragiram puras-,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 5

Hamsa vrunda malaktha kaaruna pada pankaja poora-,
Kwana mohithamadha rasdha nudhaavitham, mrudhusrunwathim,
Hamsa manthra mahartha thathwamayim puro bhagyathas-,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 6

Samgatham jalamabra vrunda samudbhavam dharani dharaa,
Dharaya vahanjasa brama mapya saikatha nirgatham,
Evamahi mahendra jala sukovidhaampurathodhunaa,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 7

Kambu Sundara kandharaam kacha baara nirjitha varidhaam,
Kanda desa sath sumangala hema suthra virajithaam,
Kaadhi mathramupasathaam sakaleshtadhaam mama sannidhou,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 8

Hastha padma sath trikanda samudhri kama madhrijaam,
Hasthi krutha pareetha karmukha vallaree sama chillikaam,
Haryajasthutha vaibhavaam bhava kaminim mama bhgyadas-,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 9

Lakshano ullasadanga kanthi jjari nirakyatha vidhyuthaam,
Lasya lola suvarna kundala manditham, jagad ambikaam,
Leelayakhilasyashti palan karshanaa divi thanwatheem,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 1

0

Hrremithi tripuraa mani sthira chethasaa bahudarchithaam,
Haadhi manthra mahambujatha viraja mana suhamsikam,
Hema kumbha Ghana sthanaam chala lola moukthika bhooshanaam,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 11

Sarva loka namaskrutham jitha sarvaree ramanaanaam,
Sarva deva mana priyam, Nava youvanonmadha garvithaam,
Sarva mangala vigraham mama Poorva janma thapo balaam,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 12

Kandha moola phalaa shibhir bahya yogibischa gaveshithaam,
Kunda kugmala dantha pankthi virajithama parajithaam,
Kanda magama virudhaam, Sura sundaree birihaagatham.
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 13

Lathrayangitha manthra raat samalankruthaam Jagadambikam,
Lola neela sukundalavalee nirjithaalika dambakaam,
Loba moha vidharineem Karuna mayeem arunaam, Shivaam,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 14

Heem pradjakhya mahaa manorathi devathaam, Bhuvaneswareem,
Hyathsa roja nivasineem hara vallabhaam, bahu roopineem,
Hara noopura kundalaadhi bhiranwithaam puradhothunaa,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 15

Sreemsupancha dasaksheemapi, shodasakshara roopineem,
Sree Sudharnava madhya shobhtha Saroja kanana charineem,
Sree guha sthutha vaibhavam para devathaam mama sannidhou,
Chakra raja nivasineem, Tripureswaree mava lokaye., 16

error: Content is protected !!