Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Tripura Sundari Pratha Smarana Stotram

Tripura Sundari Pratha Smarana Stotram

Kasthurika krutha manogna lalaamabhaswa-.
Dardhendhu mugha nitilanchana neela kesim,
Pralambha manana moukthika hara bhooshaam,
Pratha smarami lalitham kamalayathakshim. 1

Yenanga chooda samuparjitha punya rasi,
Muthaptha hema thanu kanthi jjari pareethaam,
Yekagra chitha muni manasa raja hamseem,
Pratha smarami lalitham parameswarim tham. 2

Yeeshad vikasi nayanantha nireekshanena,
Samrajya dhana chathuraam, chathurananedyam,
Eesanga vasa rasikam rasa sidhi dathrim,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 3 .

Lakshmeesa padma bhavanadhi padai schadhurbhi,
Samshobhithena phalakena sada shivena,
Manche vithana sahithe sasukham nishannaam,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 4

Hreengara manthra japa tharpana homa thushtam,
Hreengara manthra jala jatha surajahamseem,
Hreenkara hema nava panjara sarikaam thaam,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 5

Phallesa lasya mrudu Geetha rasam pibhanthi,
Makunithaksha manavadhya gunambhurasim,
Supthorthithaam sruthi manohara keera vagbhi,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 6 .

Sachinmayeem sakala loka hithoushaneem cha,
Sampath karee haya mukhee mukha devathedyam,
Sarvanavadhya sukumara sareera ramyam,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 7

Kanyabhirardha sasi mugdha kirreda bhaswa,
Schoodabhiranga gatha grudhya vipanchikaabhi,
Samsthuyamana charitham saraseeruhakshim,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 8

Hathwa asurendra mathi mathra balavaliptha,
Bandasuram samara chanda maghora sainyam,
Sarakshithartha janatham thapanendu nethram,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 9

Lajjavanamra ramaneeya mukhendu bimbam,
Laksharunaamgri saraseeruha shobha manam,
Lolambha jala sama neela sukunthaladyam,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 1

0

Hrenkareeneem hima mahee dhara punya rasim,
Hreenkara manthra mahaneeya manogna roopam,
Hreenkara garbhamanusadhaka sidhi dhatrim,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 11

Samjatha janma marandhi bhayena devim,
Saphulla padma nilayam saradindu shubhram,
Ardendu chooda vanithamanimadhi vandhyam,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 12

Kalyana shaila shikareshu vihara seelaam,
Kameswaranga nilyam kamaneeya roopaam,
Kadyarna manthra mahaneeya mahanubhavam,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 13

Lambodarasya jananim thanu roma rajim,
Bimbadharaam cha saradindu mukheem mrudanim,
Lavanya poorna jaladhim jalajadha hastham,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 14

Hreengara poorna nigamai prathi padhyamaanaam,
Hreengara padma nilayam hatha dhanavendram,
Hreengara Garbha manu raja nishevya maanaam,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 15

Sri chakra raja nilayam , sritha kama dhenum,
Sri Kama raja jananim, shiva bhaga deyam,
Srimad guhasya kula mangala devathaam thaam,
Pratha smaramami manasa lalithadhinaadham. 16

error: Content is protected !!