Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Tripura Sundari Aparadha kshamapana stotram

Tripura Sundari Aparadha kshamapana stotram

Kunja manohara pada chalan Mani noopura hamsa virajithe,
Kanji bhavadhi surougha parishtutha loka visruthwara vaibhave,
Manjula vag maya nirjitha keera kale achala rajasya kannighe,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 1

Enadharojjwala phala thatollasadaina madhanga samanwithe,
Sona paraga vichithra kandhuka Sundara susthana shobhithe,
Neela payodhara kala sukundala nirjitha brunga kadambike,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 2

Eethi vinasini, Bheethi nivarini, dhanava hanthre, dhayapare,
Seetha karangitha rathna vibhooshitha hma kireeta samanwithe,
Dheeptha tharayudha bhanda Mahasura garva nihanthri purambike,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 3

Labdha varena jagathraya mohana daksha lathantha maheshunaa,
Labdha manohara sala nishanna sudeha bhoovapari poojithe,
Langitha sasana dhanava nasana daksha mahayudha rajithe,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 4

Hreem pada bhooshiha Pancha dasakshara Shodasa varna sudevathe,
Hreemathi haadhi maha manu mandhira rathna vinirmitha dheepike,
Hastha varanana darsitha yudha samadhara sahasa sathoshithe,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 5

Hastha lasannava pushpa sareshu sarasana pasa mahanguse,
Haryaja shambhu Maheswara pada chathushtaya manja nivasini,
Hasa padartha maheswari, Yogi samooha samadrutha vaibhave,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 6

Sarva jagath karana vana naasana karthri, kapalee Manohare,
Swacha mrunala maraala thushara samna suhara vibhooshithe,
Sajjana chitha viharini, sankari, Durjana nasa thathpare,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 7

Kancha dalakshi, niranjani, kunjara gamini, manjula bhashithe,
Kunkuma vilepanashobhitha deha lathe, tripureswari,
Divya mathanga sutha drutha rajya bhare, karuna rasa varidhe,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 8

Hallka champaka pankaja kethaka pushpa suganditha kunthale,
Hataka bhoodhara srunga vinirmitha Sundara mandira vasini,
Hastha mukhamba varaha mukhee drutha sainya vare, giri kanyake,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 9

Lakshmana sodhara saadhara poojitha pada yuge, varade, shive,
Loha mayadhi bahunnatha sala nishannabudheswara samvruthe,
Lola madaalasa lochana nirjitha neela Saroja sumallike,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 1

0

Hreem idhi mantra maha japa susthira sadhaka manasa hamsike,
Hrepitha seethe karanana shobhini Hemalathe va subhasware,
Harddha thamo guna nasini, pasa vimochini, moksha sukha pradhe,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 11

Sachidha bhedha sukhaamrutha varshini,, Ththwamaseethi sadadhruthe,
Sad guna shalini, sadu samarchitha pada yuge, para shambhavi,
Sarva jagat paripalana dekkshithabahu latha yuga shobhithe,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 12

Kambu gale vara kundharadhe rasa ranjitha pada saroruhe,
Kama Maheswara Kamini, Kokila komala bhashini, Bhairavi,
Chinthitha sarva manoradha poorana kalpa lkathe, Karunarnave,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 13.

Lasthaka shobhi karojjwala kankanakanthi sudheepitha ding mukhe,
Sastha thara tridasalaya karya samadhrutha divya thanujjwake,
Kascha thuro bhuvi devi puresi bHavani thavasthavane bhaveth,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 14

Hreem pada lanchitha manthra payonidhi mandhana Jatha paramruthe,
Havya vahaanilabhoo yajamna kagendu divakara roopini,
Haryaja rudhra maheswara samsthutha vaibhava shalini sidhidhe,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 15

Sripura vasini, hasthala sadhwara chamara vakkamalanuthe,
Sri Guha Poorva bhavarjjitha punya phale, bhava matha vilasini,
Sri vasini vimaladhi sadaa natha pada chalan mani noopure,
Palaya Hey Lalitha parameshwari, Mam aparadhinam ambike., 16

error: Content is protected !!