Breaking News
Home / Mantras / Trilokya Mohana Vishnu Kavacham

Trilokya Mohana Vishnu Kavacham

Narada Uvacha:
Bhagawan Sarva Dharmagna, kavcham yath prakasitham,
Trilokya Mangalam nama krupaya Kadhya prabho., 1

Sanathkumara Uvacha:
Srunu Vakshyami Viprendra, kavacham paramadhbutham,
Narayanena kadhidham krupaya Brahmana pura., 2

Brahmana kadhitham mahyam param snehad vadhami they,
Athi guhyatharam thathwam Brahma manthrougha vigraham., 3

Yadhruthwa padanath Brahma srushtim vithanuthe druvam,
Yadruthwa patanadh padi maha lakakshmir jagat thrayam., 4

Padanath dharana shambu samhartha sarva manthra vid,
Trilokya janani durga mahishadhi mahasuraan., 5

Vardrupthaan jaghanaiva padanth dharanadhyadha,
Evam Indradhaya sarve sarva iswarya mavapnuyu., 6

Idham Kavacham athi guhyam kuthrapi no vadeth,
Sishyaya bhakthi yukukthaya sadhakaya prakasayeth., 7

Sataaya para sishyaya dathwa mruthyu mavapnuyat., 8

Trilokya mangalasyasya Kvachasya prajapathi,
Rishi, Chandhascha Gayathri, Devo Narayana,
Swayam dharma artha kama moksheshu viniyoga prakeerthitha., 9

Pranavo may sira pathu, namo narayanaya cha,
Phaalam, nethra yugalam ashtarno bhakthi mukthidha., 1

0

Kleem payad srothra yugmam, chaikakshara sarva mohana,
Kleem Krishnaya sada graanam Govindayethi jihwikam., 11

Gopi jana pada vallabhaya swahananam mama,
Ashta dasaksharo manthra kandam pathu dasakshara., 12

Gopi jana pada vallabhaya swaha pathu Bhuja dwayam,
Kleem Gloum Kleem Shyamalangaya nama Skandow dasakshara., 13

Kleem Krishna Kleem karou payath Kleem Keishna yangatho aavathu,
Hrudayam bhuvanesana Kleem Krishna Kleem sthanou mama., 14

Gopalayagni jayantham kukshi yugmam sadavathu,
Kleem Krishnaya sada pathu parswa yugmam manuthama., 15

Krishna govindhakou pathaam smaradhyaou deyuthou manu,
Ashtakshara pathu nabhim, Krishnethi dwayakshara aavathu., 16

Prushtam kleem krushtaka, galam kleem krushtaya dwianthaka,
Sakthini saththam pathu Sreem Hreem Kleem Krishnata dwayam., 17

Ooru sapthakshara payath trayo dasakshara aavathum
Sreem Hreem, Kleem padatho gopi jana vallabha padam Thatha., 18

Bhaya swahethi payum vai kleem Hreem Sreem sada sarnnaka,
Janumi cha sada pathu Hreem, Sreem Kleem cha dasakshara., 19

Traya dasakshara pathu janghe chakradhyudhayudha,
Ashta dasaksharo Hrim Srim poorvako vimsadarnaka., 20

Sarvangam may sada pathu dwaraka nayako bali,
Namo Bhagawathe paschad Vasudevaya thath param., 21

Tharadhyo dwadasarnoyam prachyaam maam sarva dhavathu,
Srim, Hreem, Kleem chada sannasthu Hreem Kleem, Sreem Shodasarnaka., 22

Gadadhydhayadho Vishnu mam agni disi Rakshthu,
Hreem Sreem Dasaksharo manthro Dakshine maam sadavathu., 23

Tharo namo bhagawathe Rugmani vallabhaya cha,
Swahethi shodasarnoyam nairythyam disi rakshathu., 24

Kleem hrishi kepa damasaya namo maam varunovathu,
Ashta dasarnna kamantho vayavye maam sadavathu., 25

Srim maya kama krishnaya Govindaya dwito manu,
Dwadasarnathmako Vishnur uthare maam sadavathu., 26

Vag bhayam kama Krishnaya Hreem Govindaya Thath param,
Srim gopi jana vallabhanthe bhaya swaha hasthou Thatha,., 27

Dwawisathyaksharo mantro maam Isanye sada vathu,
Kaliyasya phana madhye divyam nruthyam karothi thwam., 28

Namami Devaki puthram nruthya rajanumachyutham,
Dwathrimsyaksharo mantro apyadho maam sarva dhavathu., 29

Kamadevaya Vidhmahe Pushpa Banaya dheemahi,
Thanno ananga prachodhayadesha maam pathu chordwatha., 30
Phala Sruthi
Ithi they kaditham Vipra brahma mantrogha vigraham,
Trilokya Mangalam nama kavacham Brahma roopakam., 31

Brahmna kaditham poorvam, Narayana mukhachatham,
Thava snehaan mayaakhaatham pravakthavyam na kasyachith., 32

Gurum pranamya vidhivath Kavacham prapateth thadhaa,
Sakrud dwistir yadha jnanam sa hi sarva thapomaya., 33

Manthreshu sakaleshwa Desike nathra samsaya,
Satham ashtotharam chaasya purascharya vidhi smrutha., 34

Havanaadhin dasamsena kruthwa thath saadhayeth druvam,
Yadhi syaath sidha kavacho Vishnureva bhaveth swayam., 35

Mantha sidhir bhaveth thasya purascharya vidhaanatha,
Spardha mudhooya sathatham Lakshmeer Vani vaseth Thatha., 36

Pushapajalyashtakam dhathwa moolenaiva padeth sukrud,
Dasa varsha sahasrani poojaya phala mapnuyath., 37

Bhoorje vilikhyanguleekaam swarnastham dharayed yadi,
Kande va dakshine bahou sopi Vishnur na samsaya., 38

Aswamedha sahasrani Vajapeya sathani cha,
Maha dhaanaani yanaiva pradakshinyam bhuvana sthadha,., 39

Kalaam narhanthi thanyaiva sakrud ucharana Thada,
Kavchasya prasadena Jeevan muktho Bhaven nara., 40

Trilokyam kshobhayathyeva,
Trilokya vijayee bhaveth., 41

Idha, kavacham gnathwa yajedhya purushothamam,
Satha laksham prajaptho api na manthrasya sidhyathi., 42

error: Content is protected !!