Breaking News
Home / Mantras / Trilokya Mohana Nrusimha Kavacham

Trilokya Mohana Nrusimha Kavacham

Related image

Narada Uvacha:-
1.Indradhi deva vrundhesa , eedyeswara jagat pathe,
Maha vishnor nrusimhasya kavacham broohi may Prabho,
Yasya prapadanadwidhwam strilokya vijayee bhaveth.

Brahmo Uvacha:-
2.Srunu Narada vakshyami puthra sreshta thapodhana,
Kavacham nrusimhasya trilokya vijayee baveth.

3.Srushtaham jagatham vathsa , padanath dharanadhyatha,
Lakshmeer jaga thrayam pathi samhartha cha maheswara.

4.Padanadh Dharanadh deva bahavavascha digeeswara,
Brahma manthra mayam vakshye brandhyadhi vinivarakam.

5.Yasya prasadad Durvasaa trilokya vijayi bhaved,
Padanath dharanad yasya sasthaa cha krodha bhirava.

7.Trilokya vijayasyapi kavachasya prajapathi,
Rishi chandasthu Gayathri nrusimho devatha vibhu.

8.Ksroum bheejam may sira pathu , chandra varno maha manu.

9.Om ugram veeram Maha Vishnum Jwalantham sarvathomukham,
Nrusimham bheeshanam bhadram Mruthyu mruthyum namamyaham.

1

0.Dwathrimsadaksharo manthro manthra raja sura dhruma,
Kandam pathu dhruvam kshroum hrud bhagwathe chakshushi mama.

11.Narasimhaya cha jwaala maline pathu karnakam,
Dheepa damshtraya cha thadhaa agni nethraya nasikaam.

12.Sarva rakshognaya thadha sarva Bhootha hithaaya cha,
Sarva jwara nasaya daha daha pada dwayam.

13.Raksha raksha varma manthra swaha pathu mukham mama,
Thaaradhi ramachandraya nama pathu hrudham mama.

14.Kleem payath parswa yugmam cha thaaro nama padam patha,
Narayanaya naabhim cha AAm hreem kroum kshroum cha hoom phat.

15.Shadakshra katim pathu , Om Namo Bhagavathe padam,
Vasudevaya cha prushtam Kleem Krishnaya Kleem ooru dwayam.

16.Kleem Krishnaya sadaa padhu januni cha manuthama,
Kleem gloum Kleem syamalangaya nama payath pada dwayamn.

17.Kshroum Nrusimhaya Kshroum Hreem cha sarvanga may sadavathu,
Ithi they kaditham Vathsa sarva manthrougha vigraham.

18.Thava sneha maya khyatham pravakthavyam na kasya chith,
Guru poojaam vidhaayaadha gruhneeyath kavacham Thatha.

19.Havanaadheen dasamsena kruthwaa sath sadhakothama,
Thathasthu sidha kavacho roopena madhanopama.

20.Spardha mudhooya bhavane Lakshmeer vani vasen mukhe,
Pushpanjalyashtakam dhatwaa moolenaiva padeth sakruth.

21.Api varsha sahasraanaam poojanam phalamapnuyath,
Bhoorje vilikhya gutikaam swaransthaam dharayeth yadi.

22.Kande vaa dakshine bahou narasimho bhaved swayam,
Yoshi vama bhuje chaiva purusho dakshine kare,

23.Bhibrayath kavacham punyam sarva sidhi yutho bhaveth,
Kaka vandhyasa cha yaa narree mrutha vathsaa cha yaa bhaveth

24. Janma vandhyaa nashta puthaa bahu puthra vathi bhaveth
Kavachasya prasadena jeevan muktho baven nara.

25.Trilokyam Ksobhayathyevam trilokya vijayee bhavedh,
Bhootha pretha pisachascha Rakshasa dhanavascha ye,

26.Tham drushtwa prapalayanthe desath desantharam dhruvam,
Yasmin gruhe cha kavacham grame vaa yadhi thishtathi,
Thad desam thu parithyajya prayanthi hyathi dhooratha.

Ithi Brahma samhithayam Trilokyamohanam Nama
Nrusimha kavacham sampoornam.

error: Content is protected !!