Breaking News
Home / Ashtakams / Tarashtakam

Tarashtakam

1.Mathar neela Saraswathi pranamatham Soubhagya sampath pradhe,
Prathyaa leeda pada sthithe shiva hrudhi smerana nambhoruhe,
Phullendheevara lochana thraya yuthe karthree kapalothphale,
Gadganjaadha dhathee thwameva saranam , Thwaam easwareem asraye.

2.Vachameeswari , bhaktha kalpa lathike , sarvartha sidhi pradhe,
Gadhya praakrutha padhya Jatha rachanaa sarvaswa sidhi pradhe,
Neelendhivara lochana thraya yuthe , Karunya varanidhe,
Souubhagya amrutha varshanena kkrupayaa sincha thwamasma drusam.

3.Sarve garva samooha poorutha thano sarpadhi veshojjwale,
Vygra thwak pariveetha Sundara kati vyadhootha gandangithe,
Sadhya krutha galadhraja parimalanmunda dwayee moordhaja,
Grandhee sreni nrumunda dhama lalitha bheeme bhayam nasaya.

4.Mayananga vikara roopa lalanaa bindwardha chandrathmike,
Hoom phatkara mayee thwameva saranam manthrathmike maadrusaam,
Moorthisthe janani thridhama gatitha sthooladhi sookshmaa paraa,
Vedhaanam nahi gocharaa kadamapi prapthaam thamasraye.

5.Yath padambhuja sevaya sukrthino gachanthi sayujyatham,
Thasya sthree parameswari trinayana bramadhi samyathmana,
Samsarambhudhi majjane patu thanudevendra mukhyaan suraan,
Matha twath pada devane hi vimukho yo mandhadhee sevathe.

6.Matha sthwath pada pankaja dwaya raja mudhrangakodeerina,
Sthey devaa jayasangare vijayino nisseshamange nissange mange kathaa,
Devoham bhuvanenamay sama ithi spardham vahantham pure.
Thathulyam niyatham yada surbherame nasam vrujanthi swayam.

7.Thwannama smaranath palaayanaparaa drushtum cha saktha na they,
Bhootha pretha pisacha Rakshasa ganaa yakshancha naagadhipaa,
Daithya dhanava pungavascha khacharaa vyagradhikaa janthavo,
Dakinya kupitha anthakascha manujam matha kshanam bhoothale.

8.Lakshmi sidha ganancha paduka mukhaa sidhisthadhaa varina,
Sthambaschapi ranangane gaja gataa sthambhasthadhaa mohanam,
Matha sthwath pada sevayaa khalu nrunaam sidhyanthi they they gunaa,
Kanthi kantha mano bhavasya bhavathi kshudropi vachaspathi.

9. Tharashtakamidham ramyam bhakthiman ya paden nara,
Prathar madhyahna kale cha Sayahna niyatha suchi

1

0. Labhathe kavithaam divyaam sarva Sasthra vidh bhavedh,
Lakkshmee naswaraam prapya bhukthwa bogaan yadhepsithaan,

11. Keerthim kanthim cha nairujyam sarveshaam priyathaam vrajeth,
Vikhyathim chapi lokeshu prapyanthe mokshamapnuyath.

Ithi Neela thanthre Tarashtakam sampoornam

error: Content is protected !!