Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Swayamvara Parvathy Manthra Mala Stotram

Swayamvara Parvathy Manthra Mala Stotram

Om Bandhooka varnaam arunam sugathram,
Shambhum samudhisya sanairupetam,
Ambhoja mrudhweem abhilasha dathreem,
Sambhavaye nirjjara dharu kalpam., 1

Hreem mandharani charanagra gathi prapathe,
Shwamanju samkwanitha kankana kinkineeni,
Kamam kumari, thava thani shive, smarami,
Kshemangarani jana kalaya khelanaani., 2

Yogena balya vayaso lalitham purasthaath,
Drageva kanda vilasath kankormi koughaam,
Aakamra nagdha rasanam bhavatheem nireekshe,
Sri kanda bhamini, kadha prapadeena venim., 3

Giryalpa mugdha vishadham nava youvanam sree,
Dhuryam vilasamaya makshnee krusam vilaghne,
Paryuchyitham kucha bhare jaghane ganam yath,
Paryuthsako asmi sathatham janani praseedha., 4

Nirdhootha kundala mudanchitha gharma lesam,
Vithrastha kesamabhitha schala deekshanantham,
Nirdhwani kankana mudhagra kuchandha mandhar,
Badhnami Thatha gruha kandhuka khelanam they., 5

Yogeswaram prachura bhakthi gireeesa maraa.
Dhekantha vaethinamupethya thapascharantham,
Aakamkshaya pari charishnumanakulaam thwam,
Ye kechidheeswari bhajanthi tha yeva dhanya., 6

Giryathmaje, madana daha mahavamana,
Paryakula purahare hrudhayam nidhaya,
Karyasthapo vidhadhi kusalaani bhoobruth,
Paryaya peena kucha kumbha vishumbhadangi., 7

Nidhyaya manasa drusa muhoor indu choodam,
Madhya sthitha rahasi pancha huthaasananam,
Thatha drusena thapasa jagad anda bhaajaam,
Vithrasa dhathri, pari pahi sada shive na ., 8

Yogyam vatorva purupa sthitharathma bhakthim,
Deergham pareekshithu manukshana makshi pantham,
Sakshaath gireesa mavadhooya rushaa prayathe,
Drakthena samsrithapadam bhvatheem bhajama., 9

Gehe nije varanadhamalasath karabhjaam,
Vyhaari noopura mudanchitha manda haasam,
Neehara bhanu dara muchalitham vareethum,
Mohavahaam tribhuvanasya bhajamahe thwam., 1

0

Swasthahi kankana vilokana bheetha bheetham,
Prathyagra raga vivasam mama tham nidehi,
Uthsweda vepadhu pinaka bhrutha graheetham,
Rudrani dakshina karabuja muthamange., 11

Rishtapaham bhavathu bharthru nakhendu bimba,
Spashtanu bimbitha thanum vibhudhapagam thaam,
Drushtwasu raga rabhasodhaya sona konam,
Drushtidwayam thava kara grahane sthitham na., 12

Yoge nave thava Bhavani shivani dadhyath,
Drageva sathwara mapathrapayaa nivrutham,
Sakampa mali vachanair vihithabhimukhyam,
Draguthsmitham purabhidha parirabdhamangam., 13

Gathya nithambha mandaraya salajjai,
Radhekshanai rasa kalakshara vag vilasai,
Hrudhyaischa vibhrama gunair madhanari dhairya,
Prasthara harinee shive janani praseeda., 14

Bhadra makhenduna manaadha bhi veekshaneshu,
Prathyukthi dhana viramanna vasath kadhashu,
Udwena nadhai hatath pari rambhaneshu,
Pathyu pramodha janani, janani praseedha., 15

Yam nadhamadhi munayo nigamokthi gumphe,
Shwalakshya thantha manaso vimukhee bhavanthi,
Sannahya thena dayithena manoja vidhyaa,
Nandanu bhoothi rasike jnani praseeda., 16

Kalyana kunthala bharam nava kalpa vallee,
Pushpollasad bahula sourabha lobhaneeyam,
Kalyana dhama sasi khanda makhana shobha,
Kallolitham thava maheswari samsrayama., 17

Rinchalika thava shive niti lalakaanaam,
Nyanchad pateera thilake nitile vibhanthee,
Manju prasanna mukha padma vihari Lakshmi,
Pinchathapathra ruchira hrudhi na samindham., 18

Samyag bruvow thava vilasa bhoovow smarama,
Samugdha manmadha sarasana charu roope,
Hrun Madhya gooda nihitham hara dairya lakshyam,
Yanmoola yanthritha kadaksha sarair vibhinnam., 19

Kamra sitha sitha rucha sravanantha deergha,
Bhimbhoka dambara brutho nibhrthanukampa,
Sanmathuka mayi bhavanthu pinaki vakthra,
Bhimbambhuja janma madhupa sathi, they kadaksha., 20

Lagnabhirama mruganabhi vichithra pathram,
Magnam prabhasamudaye thava ganda bimbham,
Chithe vibhathu sathatham mani kundalodhya,
Dranthanu bimbha pari chumbithamambike na., 21

Sthano sada bhgwatha priyatha nidhanam,
Pranadhapi pravirala smitha lobhaneyam,
Sthanee kurushwa girije, thava bandhu jeeva,
Sreni sagandha madhuram dishananthare na., 22

Vandamahe kanaka mangala suthra shobha,
Sandeeptha kumkuma valithraya bangi ramyam,
Mandardshikaswara vikaswara nadha vidhya,
Sandharbha garbhamgaje, thava kanda naalam., 23

Raksharthamathra mama moordhani dathswa nithyam,
Dakshari gada pari rambha rasanukoolam,
Akshama hema kadakangadha rathna shobham,
Laakshavilam janani, paniyugam thwadheeyam., 24

Jambhari kumbhi varakumbha nibhamuroja,
Kumbha dwayee lalitha sambrutha rathna malam,
Shambhor bhujair anudhinam nibhidangapali,
Sambhavitham bhuvana sundari, bhavayama., 25

Garvapahe vata dalasya thanoodharanthe,
Nirvyooda bhasi thava nabhi sarasya gadhe,
Sarvavaloka ruchi medhura roma vallee,
Nirvasithe vasathu may dishanam arali., 26

Machedasi sphurathu mara radhanga bhangeem,
Uchair ddhadhana mathipi varatha nidhanam,
Swachanda rathna rasana kalithanthareeya,
Prachhanam amba, thava karma nithambha bimbam., 27

Syandhanu raga madhavari purari chetha,
Sannaga bandha mani venu kamooru kandam,
Bandhi kruthendra gaja pushkara mugdha rambham,
Nandama sundari, shive, hrudhi sandha dhana., 28

Mugdhollasath kanaka noopura nagdha naanaa,
Rathna bhayordhwa gathaya parithobhiramamam,
Chitha prassothi jaya kahala kanthi jangha,
Yugmam thwadheeya maga nandhini chinthayama., 29

Gadwanga pani makutena thadha thadha sam-,
Grushta grayo pranadishu pranaya prakope,
Ashtanga patha sahitham pranathosmi labdhu,
Mishtaam gathim janani, pada payojayosthe., 30

Hrudhyarpanam mama mrujanthu thadha thwadhanga,
Mudhya dravidhyuthi bhavediha saanu bimbham,
Uthunga daithya sura moulibhiruhyamano,
Rudrapriye, thava padabhja bhavaa paraagaa., 31

Dadhya sukhaani mama chakra kalandharastha,
Rakthambarana malya dhara, japabha,
Rudraani pasa sruni chapa saragra hastha,
Kasthuri kathilakinee, nava kumkumardhra., 32

Yad pankajanma nilayam kara padma shumbha,
Dambhoruham bhuvana mangala madriyanthe,
Amboruhakha sukrothoth kara paka mekam,
Sambhavaye hrudhi Shive, thava Shakthi bedham., 33

Mandhara kundha sushama kara pallavodhyath,
Punyaakshadhama pusthaka poorna kumbha,
Chandrardha charu makuta nava padma samstha,
Sandhediveethu Bhavatthi hyadi na sthrinethra., 34

Madhye kadambha vana masthitha rathna dolaam,
Udhyannakhagra mukharee krutha rathna veenaam,
Athyantha neela kamaneeya kalebharam thwaam,
Uthsanga lalitha manogna sukhee mupasay., 35

Varthamahe manasi sandhadadheem nithantha,
Rakthaam varaa bhaya viraaji kararavindhaam,
Udwela Madhya vasatheem, madhurangi, maayaam,
Thathwathmikaam Bhagwatheem, bhavatheem Bhajantha., 36

Shambhu priyam sasi kalaa kalithavathamsaam,
Sambhavithabhaya varaam kusa pasa paanim,
Sampad pradhana nirathaam, bhuvaneswareem thwam,
Shumbhajjapa ruchamapara krupaam upase., 37

Aarooda thunga thuragaam mrudu bahu valleem,
Aarooda pasa sruni vethra latham, trinethram,
Aaropithaa makhila santhanane pragathbham,
Aaradhayami Bhavathi manasa mamnognam., 38

Karmathmike, jaya jaya akhila dharma moorthe,
Chinmathrike jaya, jaya Triguna swaroope,
Kalmaasha gharmma pisunaan karuna mruthardhrai,
Samarjya samya gabhishincha druganjalair na., 39

Shannamasi thwamadhi daivathamaksharaanaam,
Varna thryodhitha manu prakruthisthwameva,
Thwannama viswa manu shakthi kalam thwadanyath,
Kinnama daivathamihasthi samastha moorthe., 40

Ya kapi viswa jana mohana divya mayaa,
Sri kama vairi vapurardha haraanubhava,
Prakasyathe Jagadheeswari, sa thwamasman,
Mookan anya saranaan pari pahi dheenaan., 41

Karthrai namosthu jagathonikhila sya bharthyai,
Harthyai namosthu vidhi Vishnu harathma shakthyai,
BHkthyai namosthu bhuvanaabhi matha prasoothyai,
Mukthyai namosthu muni mandala drusya moorthyai., 42

Shad vakthra hasthi mukha jushta padasya bharthu,
Rishtopa guhana sudhaplutha manasasya,
Drushtya nipeeya vadanendu makshinange,
Thushtya sthithe, vithara devi, dayavaokaan., 43

Yanthantharam bhavithru bhootha bhavam maya yath,
Swapna praja gara sushupthi shupthishi vang manongai,
Nithyam thwadarchana kalasu samastha methath,
Bhakthanukampini, mamasthu thava prasadath., 44

Swahethi sagara suthethi, surapagethi,
vyahara roopa sushamethi, hari priyethi,
Neehara saila thanayethi, pradhak prakasa,
Roopaam paramesa mahishim, bhavathim bhajama., 45

Harasphurath kucha gire, hara jeeva nadhe,
Hari swaroopini, hari pramukhdhi vandhye,
Herambha shakthi dhara nandini, hema varne,
Hey Chandi, haimavathi, Devi namo namasthe., 46

Yea thu swayamvara maha sthava manthrametham,
Prathar naraa sakala sidhi karam japanthi,
Bhoothi prabhava jana ranjana keerthi soundharya,
Aaropya mayurapi deergamami labhanthe., 47

Shatha kruthu prabruthya marthya thathyabhi pranathyapa,
Krama prasruthwara smitha prabhanchidasya pankaje,
Hara priye, vara pradhe, dara darendra kanyake,
Haridhraya samanwithe, daridhrathaam hara drutham., 48

Swayamvara Mantram

Nyasam
Asya sri swayam vara manthrasya
Brahma Rishi,
Devi Gayathri chanda,
Devi giri puthree swayavara devatha,
Mama Abhesha sidhyarthe Jape Viniyoga.

Dhyanam

Shambhum jagan mohana roopa varnam,
Vilokya lajjakulitham, smithadyaam,
Madhooka maalam, swa sakhee karabhyam,
Sambeebrathi madri sutham bhajeyam.

Mantra

Om hreem yogini yoginee yogeswari yoga bhayamkari sakala sthawara jangamasya mukha hrudayam mama vasam aakarshaya aakarshaya swahaa.

error: Content is protected !!