Breaking News
Home / Mantras / Swarna malya stotram

Swarna malya stotram

This stotram was sung by Adi Sankaracharya.

1.Isha , Girisha , naresha, paresha , Mahesha , bhileshaya bhooshana bho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

2.Umaya divya sumangala vigraha valingitha vamanga vibho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

3.Uri Kuru mama ajnam anadham , duri kuru , may duritham bho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

4.Rishi vara manasa hamsa, chara chara janana sthithi , laya karana bho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

4.Antha karana vishudhim bhakthim , cha thwayi sathim pradehi vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

5.Karuna varunalaya mayi dasa udhasasthavochitho na hi bho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

6.Jaya Kailasa nivasa , pramatha ganadhisha bhoo sura architha bho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

7.Janutha kaja kingkinu jhanuthat shabdhair natasi maha nata bho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

8.Dharma sthapana Daksha trayaksha guro Daksha yajna shikshaka bho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

9.Balam aarogyam cha ayus twad ruchithaam chiram pradehi prabho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

1

0.Bhagawan , BHarga bhayapaha bhuta pathe, bhoothi bhooshithanga vibho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

11.Sarva deva sarvothama, sarvada durvrutha harana prabho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

12.Shad ripu , shadoorumi, shad vikara hara, San mukha Shanmukha janaka vibho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

13.Sathyam jnanam , anantham , brahme thyalla lakshana lakshitha bho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

14. Haha hoohoo mukha sura gayaka gitapadana padya vibho,
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam,

Ithi Sri Shankaracharya krutha swarnamalya Sthuthi

error: Content is protected !!