Breaking News
Home / Mantras / Suryarya Stotram

Suryarya Stotram

This stotram is sung by Yagnavalkya.By chanting this mantra on sunday will remove all obstacles cause by Lord Surya.

 

Stotram

Shuka Thunda cchavisavithuschunda ruche, pundareeka vana Bhandho,
Mandalamudhitham kundala makhandalasaya., 1

Yasyoudayasthamaye sura mukuta nighrushta charana kamalopi,
Kuruthe anjalim trinethra sa jayathi dhamnam nidhi soorya., 2

Udayachala thilakaya prathosmi vivaswathe gruhesaya,
Ambara chooda manaye digwanithe karna pooraya., 3

Jayathi jayaanda kara kara nikara nirastha thimira sangatha,
Lokalokaloka kamalaruna mandala soorya., 4

Prathi boditha kamala vana grutha ghatana chakra vaka midhunaanaam,
Darsitha samastha bhuvana para hitha niratho ravi sada jayathi., 5

Apanayatrhu sakala kali krutha mala patalam suprathaptha kanaka nabha,
Aravinda vrunda vighatana patu thara kiranothkara savitha., 6

Udayadri charu chamara haritha haya khura parihitha renu raga,
Haritha haya, haritha pari kara gaganangana deepaka Namasthe., 7

Udithavathi thwayi vikasathi mukuleeyathi samastha masthamitha Bimbe,
Nahyanyasmin dinakara sakalam kamalayathe bhuvanam., 8

Jayathi ravirudaya samaye balaathapa kanaka sannibho yasya,
Kusumanjaleer iva jaladhou tharanthi radha sapthaya saptha., 9

Aarya samba pure saptha aakasath pathitha bhuvi,
Yasya kande gruhe vaapi na sa lakshmya viyujyathe., 1

0

Arya saptha sada yasthu sapthamyam sapthadha japeth,
Thasya gehancha dehancha padma sathyam na munchathi., 11

Nidhiresha daridranaam, roginaam paramoushadam,
Sidhim sakala karyaanam gadheyam samsmrutha rave., 12

Ithi Yagna valkya virachitham,
Sooryarya stotram sampoornam.

error: Content is protected !!