Breaking News
Home / Mantras / Surya mandalashtakam

Surya mandalashtakam

This stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Surya Dev .By chanting  this stotram daily in home will get Surya Dev anugraha.It bring prosperity and healthy life.It removes negitive energy in home.

Stotram

Nama Savithre jagdekha chakshushe,
Jagat prasoothi sthithi nasa hethave,
Traayimayaya trigunathma dharine,
Virinchi Narayana sankarathmane., 1

Yanmandalam deepthikaram visalam,
Rathnaprabham theevramanadhi roopam,
Daridrya dukha kshaya karanam cha,
Punathu maam That savithur varenyam., 2

Yanmandalam devaganai supoojitham,
Viprai sthutham, bhavana mukthi kovidam,
Tham deva devam pranamami sooryam,
Punathu maam That savithur varenyam., 3

Yanmandalm jnanaganam thwagamyam,
Trilokhya poojyam trigunathma roopam,
Samastha thejo maya divya roopam,

Yanmandalam gudamathi prabodham,
Dharmasya vrudhim kuruthe jananaam,
Yath sarva papa kshaya karanam cha,
Punathu maam That savithur varenyam., 5

Yanmandalam vyadhi vinasa daksham,
Yadrug yaju sama su samprageetham,
Prakasitham yena cha bhoorbhuvaswa,
Punathu maam That savithur varenyam., 6

Yanmandalam veda vido vadanthi,
Gayanthi yascharana sidha sangha,
Yad yogino yoga jusham cha sangha,
Punathu maam That savithur varenyam., 7

Yanmandalam sarva janeshu poojitham,
Jyothischa kuryadiha marthya loke,
Yath kala kalpa kshaya karanam cha,
Punathu maam That savithur varenyam., 8

Yanmandalam viswa srujaam prasidham,
Uthpathi raksha pralaya prgathbham,
Yasmin jagath samharethe akhilam cha,
Punathu maam That savithur varenyam., 9

Yanmandalam sarva jagathasya vishno,
Athmaa param dhama vishudha thathwam,
Sookshmantharai yoga padanugamyam,
Punathu maam That savithur varenyam., 10

Yanmandalm Veda padhopageetham,
Yad yoginaam yoga padhanu gamyam,
Thath sarva vedam pranamami suryam,
Punathu maam That savithur varenyam., 11

Phala Sruthi

Mandalashtakam idham punyam yath padeth sathathan nara,
Sarva papa vishudhatma, suya loke maheeyathe.

error: Content is protected !!