Breaking News
Home / Ashtakams / Surya ashtakam

Surya ashtakam

Surya ashtakam:

This stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Surya Dev .By chanting  this stotram daily in home will get Surya Dev anugraha.It bring prosperity and healthy life.It removes negitive energy in home.

Related image

Ashtakam

1) Adi deva Namasthubhyam,
Praseeda mama Bhaskara,
Divakara namasthubhyam,
Prabha kara Namosthu they.

2) Saptha aswa radha roodam,
Prachandam, Kasypathmajam,
Swetha padma dharma devam,
Tham Suryam pranamamyaham

3) Lohitham Radhamaroodam,
Sarvaloka pithamaham,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

4) Trigunyam cha maha sooram,
Brahma Vishnu Maheswaram,
Maha papaharam devam,
Tham Suryam pranamamyaham

5) Bramhitham teja punjam cha,
Vayu makasa meva cha,
Prubhustwam sarva lokaanam,
Tham Suryam pranamamyaham

6) Bandhooka pushpa sankaasam,
Hara kundala bhooshitham,
Eka chakra dharma devam ,
Tham Suryam pranamamyaham

7) Viswesam Viswa karthaaram,
Maha Theja pradheepanam,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

8) Sri Vishnum jagathaam nadam,
Jnana Vijnana mokshadham,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

Phala Sruthi

Suryashtakam idham nithyam,
Gruha peeda pranasanam,
Aputhro labhathe puthram,
Daridhro dhanavan Bhaveth.

Aamisham madhu panam cha,
Ya karothi raver dhine,
Saptha janma bhaved rogi,
Janma janma dharidhratha.

Sthree thails madhu maamsani.,
Yasth yejathu raver dhine,
Na vyadhi soka dharidhryam,
Surya lokam sa gachathi.

error: Content is protected !!