Breaking News
Home / Mantras / Sumangala Suktam

Sumangala Suktam

Sumangala Suktam

By chanting this suktam will get sumangala yoga.

Stotram

kanikrada jjanusham prabruvaaNa eeyarti vaachamariteva naavam |
sumangalascha shakune bhavaasi maatvaa kaachidabibha bishvya vidhat || 1 ||
maatvaa shyena udvadeena maasuparNo maatvaa vidhadishumaan veero astaa |
pitryaamanu pradisham kanikradat sumangalo bhadravaadi vadeha || 2 ||
avatkranda dakshiNato gruhaaNaam sumangalo bhadravaadi shakunte |
maanastena eeshata maagashamso bruhadvadema vidhate suveeraaha || 3 ||
pradakshiNee dabighruNanti kaaravo vayovadanta rututha shakuntayaha |
ubevaachou vadati saamagaaiva gaayatrancha traishTubham chaanuraajati || 4 |
udgaateva shakune saamagaayasi brahmaputra iva savaneshu shamsasi |
vrushevavaaji shishumati rapeetyaa sarvato nah shakune badramaavada vishvatonah
shakune puNyamaavada || 5 ||
bhadram vada dakshiNato bhadram utarato vada |
bhadram purastaanno vada bhadram pashchaat kapinjala || 6 ||
bhadram vada putrairbhadram vada gruheshu cha |
bhadramasmaakam no vada bhadram no abhayam vada || 7 ||
bhadramadastaanno vada bhadramuparishTaanno vada |
bhadrambhadranna aavada bhadrannah sarvato vada || 8 ||
asa patnah purastaannah shivam dakshiNa taskrudhi |
abhayam satatam pashchaad bhadramuttarato gruhe || 9 ||
youvanaani mahaayasi jigyushaamiva dundubhihi |
shakuntaka pradakshiNam shatapatraabhino vada || 1

0 ||
aavadamstvam shakune bhadramaavada tooshNeem aaseenah sumatim
chikiddhinaha |
yadutpatan vadasi karkariryathaa bruhadvadema vidathe suveeraaha || 11 ||

error: Content is protected !!