Breaking News
Home / Mantras / Subrhamanya Bhujangam

Subrhamanya Bhujangam

Sada balaroopapi vignaadri hantri,
Mahadanthi vakthrapi panchasyamaanya,
Vidheendraadhi mrugya ganesabhidha may,
Vidathaam sriyam kaapi kalyana murthy., 1

Na janaami sabdham, na janaami cha artham,
Na janami padyam, na janami gadhyam,
Chideka shadaasyaa hrudhi dyothathe may,
Mukhanthissaranthe giraschapi chithram., 2

Mayurathi roodam Maha vakhya goodam,
Manohari deham, mahaschitha geham,
Mahee deva devam, maha veda bhavam,
Maha deva balam, Bhaje loka palam., 3

Yada sannidhanaam gatha maanaava may,
Bhavaambhodhi paaram gathaasthe thadaiva,
Ithi vyanjayan Sindhu there ya asthe,
Thameede pavithram Parashakthi puthram., 4

Yadabhdhe stharanga layam yanthi thunga,
Sthadivaa pada sannidhou sevathaam may,
Ithivormepankthirnrunaam darsayantham,
Sadaa bhavaye hruthsaroje guham thaam., 5

Girou mannivase nara yea dhirooda,
Sthada parvathe sarvadha thedhirooda,
Itheeva broovan gandha sailathi rooda,
Sa devo mudha may sada Shanmukhosthu., 6

Mahaabhodhi theere maha papachore,
Muneendranukoole sugandhakhya shaile,
Guhayaam vasantham swabhasa lasantham,
Janaarthim harantham srayamo guham tham., 7

Lasad swarna gehe nrunaam kaamadhohe,
Sumasthoma sanchanna manikya manche,
Samudhyath sahasrarka thulya prakasam,
Sada bhavaye karthikeyam suresam., 8

Ranadwamsake manjule athyantha sone,
Manohari lavanya peeyusha poorne,
Mana shat padho may bhava klesa thaptha,
Sada modathaam skanda they pada padma., 9

Suvarnaabha divya ambarair basa maanaam,
Kwanath kinkini mekhala shobhamaanaam,
Lasadhema pattena vidhyotha maanaam,
Katim bhavaye skanda thedeepya maanaam., 1

0

Pulindesa kanya ghanaa bhoga thunga,
Sthanalingana aasaktha kasmeera ragam,
Namasyanyaham tharakare thavora,
Swa bakthavane sarvadhaa sanuragam., 11

Vidhow Knuptha dandaan, swaleela druthaandaan,
Nirasthebha sundaan, dwishath kala dandaan,
Hathedraari shandaan, jagat thrana soundaan,
Sadaa they prachandaan, srayee bahu dandan., 12

Sadaa Saradaa shanmugangaa yadisu,
Samudhyantha eva sdithascheth samanthaath,
Sada poorna bimbaa, kalangaischa heena,
Sthadha thwanmukhaanaam bruve skanda samyam.13

Sphuran manda hasai sahamsaani chanjal,
Kadakshavaleem brunga sangojjwalani,
Sudhasyandhee bimbaadaraneesa soono,
Thavalokaye Shanmukhomburuhaani., 14

Visaaleshu karnanthabheer geshwajasram,
Dayasyandeeshu dwadasasweekshaneshu,
Mayeeshat kadaksha sakrud pathithasched,
Bhavethey daya sheela kaa naama hani., 15

Sudhangothbhavo may asi jeevethi shadsa,
Japan mantrameeso mudha jigrathe yaan,
Jagad bhaara brudhbhyo jagannatha thebhya,
Kireetojjwalebhyo namo masthakebhya., 16

Sphurad rathna keyoora haaradhi rama,
Schalath kundala sree lasad ganda bhaga,
Katou peetha vasa, kare charu shakthi,
Purasthan mamasthaam puraresthanuja., 17
Oh Lord who is the son of God who destroyed Tripura.

Ihayaahi vathsethi hasthou prasarya,
Hyayathya darachchangare mathurangath,
Samuthpathya thatham srayantham kumaram,
Haraslishta gathram bhaje bala moorthim., 18

Kumaresa soono, Guha, skanda, senaa,
Pathe shakthipane mayooradhi rooda,
Pulindathmaja kantha bhaktharthi haarin,
Prabho, tharakare, sada Raksha maam thwam., 19

Prasanthendriye, nashta samgne, vicheshte,
Kaphod gari vakthre, bhayath kambhi gathre,
Praynayan unmughe, mayyanadhe thadaneem,
Drutham may dayalo bhavagre guha thwam., 20

Kruthanthasya dhootheshu chandeshu kopaa,
Ddaha Chindi bhindeethi maam tharjayadsu,
Mayooram samaruhyamaa bhaireethi thwam,
Pura shakthi panir mama yahi seegram., 21

Pranamya sakruth padayosthe padhithwa,
Prasadhya prabho prarthane aneka veeram,
Na Vakthum kshmo aham thadaneem krupabdhe,
Nea Karanthakale maagapyupekshaa., 22

Sahasranda bhoktha thwaya soora nama,
Hathastharaka simha vakthrascha daithya,
Mamantha hrudistham mana klesa mekam,
Na hamsi, prabho kim karomi, kwa yami., 23

Aham sarvadha Dukha baravasanna,
Bhavan dheena bandhusthwadanyam nay ache,
Bhavat bakthi rodham, sadha knuptha baadham,
Mamadhim drutham nasayo umasutha thwam., 24

Apasmara, kushta, kshayarsa prameha,
Jwaronmadhagulmaadhi rogo mahantha,
Pisachascha sarve bhavath pathra bhootheem,
Vilokya kshanaa tharakare dravanthe., 25

Drusi skanda murthy sruthou skanda keerthir,
Mukhe may pavithram, sada thacharithram,
Kare thasya kruthyam, vapusthasya bruthyam,
Guhe santhu leena mamaa sesha bhavaa., 26

Muneenamuthaho nrunaam bhakthi bhaja,
Mabeeshtapradhaa santhi sarvathra deva,
Nrunamanthya janam api swartha dane,
Guha deva manyam na jane na jane., 27

Kalthram suthaa bandhu vargaa pasurvaa,
Nari vaadha naaree gruhe yea madheeya,
Yajantho namantha sthuvantho bhavantham,
Smaranthascha they santhu sarva kumara., 28

Mruga pakshino damsaka ye cha dushtaa,
Sthadha vyadhayo bhadahakaa ye madange,
Bhavaschakthi theeshnagra binna sudhoore,
Vinasyanthu they choornitha krouncha saila., 29

Janithri pithaa cha swaputhra aparadham,
Sahethe na kim deva senathinadha,
Aham cha athi balo, Bhavan loka thatha,
Kshmaswaparadham samastham mahesa., 30

Nama kekine sakthaye chaapi thubhyam,
Nama chaga thubhyam, nama kukkudaya,
Nama sindhave sindhu desaya thubhyam,
Nama skanda murthe, punasthe namosthu., 31

Jayananda bhuman jyapaara dhaman,
Jayamogha keerthe, jayananda murthe,
Jayananda sindho jayasesha bandho,
Jaya thwam sada mukthi danesa soono., 32

Bhunjangakhya vruthena knuptham sthavam ya,
Padeth bhakthi yuktho guham sampranamya,
Sa puthraan kalathram dhanam deergam ayur,
Llabeth skanda sayujyamanthe nara sa

error: Content is protected !!