Breaking News
Home / Mantras / Subrahmanya Kavacham

Subrahmanya Kavacham

Dhyanam

Sindhoora aruna indu kanthi vadanam Keyura haradhipi,
Divyair abharanai vibhooshitha thanum swargadhi soukhya pradham,
Ambhoja bhaya shakthi kukkada dharam, rakthanga rakhojjwalam,
Subrahmanyam upasmahe, pranamatham bheethi pranosodhyatham.

Kavacham

Subhramanyo agratha pathu,
Senani pathu prashtatha,
Guho mam dakshine pathu,
Vahnija pathu vamatha., 1

Shira pathu Maha sena,
Skandho rakshe lalatakam,
Nethre may dwadasksham cha,
Srothre rakshathu viswabruth., 2

Mukham may Shanmukha pathu,
Nasikam Shankarathmaja,
Oshtou valli pathi pathu,
Jihwam pathu shadanana., 3

Devasenathipathi dandhan,
Chubhukam bahulatmaja,
Kandam tharaka jitha pathu,
Bahu dwadasa bahu maan., 4

Hasthou Shakthi dara pathu,
Vaksha pathu sharod bhava,
Hrudayam vahni bhoo pathu,
Kukshim pathwambika sutha., 5

Nabhim shambhu sutha pathu,
Katim pathu harathmaja,
Ooru pathu gajaroodo,
Jahnu may Jahnavi sutha., 6

Jangha Vishako may pathu,
Padhou may Shikhi vahana,
Sarvangani bhoothesa,
Saptha dhatumscha pavaki., 7

Sandhya kale niseedhinyam,
Diva prathar jale agneeshu,
Durgame cha maharanye,
Raja dware maha bhaye., 8

Thumale aranya madhye,
Cha Sarva dushta mrugadhishu,
Chorathi sadhwase abhedye,
Jwaradhi vyadhi peedane., 9

Dushta grahadhi bheethou cha,
Durnimirtharthi bheeshane,
Asthra sathra nipathe cha,
Pathu maam krouncharanthra kruth 1

0

Yah Subrahmanya Kavacham,
Ishta sidhi pradha padeth,
Thasya thapathrayam nasthi,
Sathyam sathyam vadamyaham., 11

Dharmarthee Labhadhe dharmam,
Artharthee Cha Artha mapnuyath,
Kamarthee labhathe kamam,
Moksharthee moksham apnuyath., 12

Yathra yathra japeth thathra,
Thathra sannihitho guha,
Pooja prathishta kale cha,
Japa kale paden nidham., 13

Sarvabheeshta pradham thasya,
Maha pathaka nasanam,
Ya padeth srunu yath bhakthya,
Nithyam devasya sannidhou., 14

Subrahmanya prasadena,
Hyapa mruthyur vinasyathi,
Ayur arogyam iswaryam,
Puthra pouthrabhi vardhanam,
Sarvan kamaan iha prapya,
Sondhe skanda puram vrueth., 15

Ithi Kumara thanthre Kousiga prasne maha samihithayam,
Sri Subrahmnya kavcham samaptham

error: Content is protected !!