Breaking News
Home / Mantras / Subrahmanya Gadyam

Subrahmanya Gadyam

Purahara nandhana, Ripukula bhanjana, Dinakara koti roopa,
Parihrutha loka thapa, Sikheendra vahana, Mahendra palana,

Vidhrutha sakala bhuvana moola, Vidhutha nikhila dhanujakoola, Thapasa samaradhitha, Papaja vikaradhitham
Tharunya vijitha maraakaara, Karunya salilapooraadhaara,

Mayoora vara vahana, Mahendra giri nikethana, Bhakthi para gamya, Shakthi kara ramya, Paripalitha naaka,
Pura sasana paka, Nikhila loka nayaka, Giri vithari sayaka, Mahadeva bhaaga dheya,

Maha punya namadheya, Vinatha soka vaarana, Vividha loka karana, Sura vairi kaala, Pura vairi Bala,
Bhava bhandana vimochana, Daladhambhuja viloochana, Karunamrutha rasa sagara, Tharunamrutha kara shekhara,
,

Vallee maana haree vesha, Mallee mala bharee kesa, Paripalitha vibhudha loka, Parikalitha vinatha soka,
Mukha vijitha chandra, Nikhila guna mandhira, Bhanu koti sadrusa roopa, Bhanu kopa bhayadha chapa, Pithru manohaari manda hasa,

Ripu siro dhari chandra hasa, Sruthi kalitha mani kundala, ruchi vijitha ravi mandala, Bhuja vara vijitha saala,
Bhajana para manuja paala, Nava veera samsevitha, Rana dhera sambhavitha Mano haari sheela, Mahendraari keela, Kusuma vishada hasa,

Kula shikari nivasa, Vijitha karana muni sevitha, Vigatha marana jani bhashitha, Skanda pura nivasa,
Nandana krutha vilasa, Kamalasana vinatha, Chathragama vinutha, Kali mala viheena krutha sevana,
Sarasija nikasa shubha lochana, Ahaarya vara dheera,

Anaarya vara dhoora, Vidhalitha roga jaala, Virachitha bhoga moola, Bhogheendra bhasitha, Yogheendra bhavitha,
Paka sasana pari poojitha, Naka vasini kara sevitha, Vidhrutha vidhyadhara, Vidhruma hrudhyadhara,
Dalitha dhanuja vedanda, Vibhudha varada kodhanda,
,

Paripalitha bhoosaura, Mani bhooshana bhasura, Athiramya swabhaava, Sruthi gamya prabhaava,
Leela visesha thoshitha Sankara, Helaa visesham kalitha sangaram Suma samara dhana, sasa dhara vadana,

Jaya Vijayeebhava, Jaya Vijayee Bhava, Jaya Vijayee bhava.

error: Content is protected !!