Breaking News
Home / Mantras / Subrahmanya Dandakam

Subrahmanya Dandakam

Om Sri Hara nethroth bhava , Agni swaroopa , Saravana sambhava , Sashti kumara ,
Ganga suputhra , Gangeyaa, Gowri hrudayakarshitha Skanda moorthe
Himachala nivasa, Ibhsa mukha sodara , eesopadesa sad guru moorthe namasthe , namasthe , namasthe

Baskara koti lavanya, shanmukha , thejo vikasa bhaktha hrudaya kamala vasaa, aathmaprakasaa, Parvathi nandana , padmothbhavathi vandana , bhaktha mano chinthana bharatha, Padmaa remaa vanee sevitha, Uma kara kamala laalana , Sukumara , sundara shobhithaanga,

Thamadhi guna dosha varjitha, dasa janarchitha , pada pangeruha, mohananga , tharaka, Simha mukha sura padma krounchasuradhi mardhana, garvitha brahma sikshana , karthikeya,
Naradhadhi muni ganarchitha , charanaravindha smaratha, daya sindho dheena bhandho , bahir mukhadhi dhoora durlabha , anthar mukhadhi sulabha darasana sulavanya moorthe,

Nikhila characharathmaka , nithya poshaka , nirmala, guna rahitha , sathya keerthe , Shanmukha , kamala vikasitha mandhahasa , Shad chakra madhya nivasa , Bhaktha hrudaya vasa, Indradhi deva rakshana , kroora daithya sikshana , ishta jana karuna kadakshana dwishan nethra , Shad kireeta shobhitha mukharavinda, Dwadasadhithya prakasa karna kundala, Kadamba mala shobitha,

Visala vaksha sthala , kadaka kankanalankrutha dwishad bahum, para shakthi swaroopa, sakthi hastha , brahmadhi deva vanditha charanaravinda, pranava swaroopa, mayura vahana , parakrama prakatitha, kukkuda dwaja , nithya youvana , athi sundaranga , nirmala hrudaya vasa, athi mohana ishta janananda , dushta bhayankara , kashta nivarana , karuna samudhra,

Abhayam, abhayam aarthi nivarana,
Saranam, saranam sadhu samrakshana,
Kali dosha nasam , karuna kadaksham karthikeyam guham saranam prapadhye,
Nadheenaam sagaro gathir , manushaanaam gathir Subrahmamnyor divya charanaravindham,

Namasthe namasthe Shadanananya thubhyam,
Namasthe namasthe guhaanaam thubhyam,
Namasthe, namasthe , namasthe Skanda charanarvindham,
Namasthe sadaa raksha mam Shakthi hastham,
Namasthe maha paapa naasam gireesam,
Namasthe mayooradhi roodam, suresam,
Namasthe samasthaparadham kshamaswa,
Namasthe, namasthe , namasthe namasthe

Om Thath sath

error: Content is protected !!