Breaking News
Home / Mantras / Sritha Kamala Stotram

Sritha Kamala Stotram

1.Sritha Kamala , kucha mandala, Dhritha kundala hey,
Kalitha vana mala jaya jaya deva hare,

2.Dina mani mandala mandana , bhava khandana hey ,
Muni jana manasa Hamsa jaya jayadeva hare.

3.Kaaliya visha dhara ganjana jana ranjana hey,
Yadu kula nalini dinesa , jaya jaya deva hare

4.Madhu mura naraka vinasana , Garudasana hey,
Sura kula kelee nidhana, jaya jaya deva hare.

5.Amala, kamala dala lochana, bhava mochana hey,
Tribhuvana bhuvana nidhana, jaya jaya deva hare

6.Janaka suthaa krutha bhooshana, jitha dhooshana hey,
Samara samitha dasa kanta, jaya jaya deva hare

7.Abhjinava jala dhara Sundara, Dhrutha mandara hey,
Sri Mukha chandra chakora, jaya jaya deva hare

8.Thava Charanam pranatha vayam , ithi bhavaya hey,
Kuru kusalam pranatheshu , jaya jaya deva hare

9.Sri Jaya deva kaver idham krutha mudam hey,
Mangala ujjwala githam , jaya jaya deva hare

error: Content is protected !!