Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVADGITA CHAPTER 1

SRIMAD BHAGAVADGITA CHAPTER 1

atha prathamo.adhyaayaH |

dhRRitaraashhTra uvaacha |

dharmakshhetre kurukshhetre samavetaa yuyutsavaH |
maamakaaH paaMDavaashchaiva kimakurvata saMjaya || 1 ||

saMjaya uvaacha |

dRRishhTvaa tu paaMDavaaneekaM vyooDhaM duryodhanastadaa |
aachaaryamupasaMgamya raajaa vachanamabraveet || 2 ||

pashyaitaaM paaMDuputraaNaamaachaarya mahateeM chamoom |
vyooDhaaM drupadaputreNa tava shishhyeNa dheemataa || 3 ||

atra shooraa maheshhvaasaa bheemaarjunasamaa yudhi |
yuyudhaano viraaTashcha drupadashcha mahaarathaH || 4 ||

dhRRishhTaketushchekitaanaH kaashiraajashcha veeryavaan |
purujitkuntibhojashcha shaibyashcha narapuMgavaH || 5 ||

yudhaamanyushcha vikraanta uttamaujaashcha veeryavaan |
saubhadro draupadeyaashcha sarva eva mahaarathaaH || 6 ||

asmaakaM tu vishishhTaa ye taannibodha dvijottama |
naayakaa mama sainyasya saMgnyaarthaM taanbraveemi te || 7 ||

bhavaanbheeshhmashcha karNashcha kRRipashcha samitiMjayaH |
ashvatthaamaa vikarNashcha saumadattistathaiva cha || 8 ||

anye cha bahavaH shooraa madarthe tyaktajeevitaaH |
naanaashastrapraharaNaaH sarve yuddhavishaaradaaH || 9 ||

aparyaaptaM tadasmaakaM balaM bheeshhmaabhirakshhitam |
paryaaptaM tvidameteshhaaM balaM bheemaabhirakshhitam || 1

0 ||

ayaneshhu cha sarveshhu yathaabhaagamavasthitaaH |
bheeshhmamevaabhirakshhantu bhavantaH sarva eva hi || 11 ||

tasya saMjanayanharshhaM kuruvRRiddhaH pitaamahaH |
siMhanaadaM vinadyochchaiH shaMkhaM dadhmau prataapavaan || 12 ||

tataH shaMkhaashcha bheryashcha paNavaanakagomukhaaH |
sahasaivaabhyahanyanta sa shabdastumulo.abhavat || 13 ||

tataH shvetairhayairyukte mahati syandane sthitau |
maadhavaH paaMDavashchaiva divyau shaMkhau pradaghmatuH || 14 ||

paanchajanyaM hRRishheekesho devadattaM dhanaMjayaH |
pauNDraM dadhmau mahaashaMkhaM bheemakarmaa vRRikodaraH || 15 ||

anantavijayaM raajaa kunteeputro yudhishhThiraH |
nakulaH sahadevashcha sughoshhamaNipushhpakau || 16 ||

kaashyashcha parameshhvaasaH shikhaNDee cha mahaarathaH |
dhRRishhTadyumno viraaTashcha saatyakishchaaparaajitaH || 17 ||

drupado draupadeyaashcha sarvashaH pRRithiveepate |
saubhadrashcha mahaabaahuH shaMkhaandadhmuH pRRithakpRRithak || 18 ||

sa ghoshho dhaartaraashhTraaNaaM hRRidayaani vyadaarayat |
nabhashcha pRRithiveeM chaiva tumulo vyanunaadayan || 19 ||

atha vyavasthitaandRRishhTvaa dhaartaraashhTraankapidhvajaH |
pravRRitte shastrasaMpaate dhanurudyamya paaMDavaH || 20 ||

hRRishheekeshaM tadaa vaakyamidamaaha maheepate|

arjuna uvaacha |

senayorubhayormadhye rathaM sthaapaya me.achyuta || 21 ||

yaavadetaannireekshhe.ahaM yoddhukaamaanavasthitaan |
kairmayaa saha yoddhavyamasminraNasamudyame || 22 ||

yotsyamaanaanavekshhe.ahaM ya ete.atra samaagataaH |
dhaartaraashhTrasya durbuddheryuddhe priyachikeershhavaH || 23 ||

saMjaya uvaacha |
evamukto hRRishheekesho guDaakeshena bhaarata |
senayorubhayormadhye sthaapayitvaa rathottamam || 24 ||

bheeshhmadroNapramukhataH sarveshhaaM cha maheekshhitaam |
uvaacha paartha pashyaitaansamavetaankurooniti || 25 ||

tatraapashyatsthitaanpaarthaH pitRReenatha pitaamahaan |
aachaaryaanmaatulaanbhraatRReenputraanpautraansakheeMstathaa || 26 ||

shvashuraansuhRRidashchaiva senayorubhayorapi |
taansameekshhya sa kaunteyaH sarvaanbandhoonavasthitaan || 27 ||

kRRipayaa parayaavishhTo vishheedannidamabraveet|

arjuna uvaacha |

dRRishhTvemaM svajanaM kRRishhNa yuyutsuM samupasthitam || 28 ||

seedanti mama gaatraaNi mukhaM cha parishushhyati |
vepathushcha shareere me romaharshhashcha jaayate || 29 ||

gaaNDeevaM sraMsate hastaattvakchaiva paridahyate |
na cha shaknomyavasthaatuM bhramateeva cha me manaH || 30 ||

nimittaani cha pashyaami vipareetaani keshava |
na cha shreyo.anupashyaami hatvaa svajanamaahave || 31 ||

na kaankshhe vijayaM kRRishhNa na cha raajyaM sukhaani cha |
kiM no raajyena govinda kiM bhogairjeevitena vaa || 32 ||

yeshhaamarthe kaankshhitaM no raajyaM bhogaaH sukhaani cha |
ta ime.avasthitaa yuddhe praaNaaMstyaktvaa dhanaani cha || 33 ||

aachaaryaaH pitaraH putraastathaiva cha pitaamahaaH |
maatulaaH shvashuraaH pautraaH shyaalaaH saMbandhinastathaa || 34 ||

etaanna hantumichChaami ghnato.api madhusoodana |
api trailokyaraajyasya hetoH kiM nu maheekRRite || 35 ||

nihatya dhaartaraashhTraannaH kaa preetiH syaajjanaardana |
paapamevaashrayedasmaanhatvaitaanaatataayinaH || 36 ||

tasmaannaarhaa vayaM hantuM dhaartaraashhTraansvabaandhavaan |
svajanaM hi kathaM hatvaa sukhinaH syaama maadhava || 37 ||

yadyapyete na pashyanti lobhopahatachetasaH |
kulakshhayakRRitaM doshhaM mitradrohe cha paatakam || 38 ||

kathaM na gnyeyamasmaabhiH paapaadasmaannivartitum |
kulakshhayakRRitaM doshhaM prapashyadbhirjanaardana || 39 ||

kulakshhaye praNashyanti kuladharmaaH sanaatanaaH |
dharme nashhTe kulaM kRRitsnamadharmo.abhibhavatyuta || 40 ||

adharmaabhibhavaatkRRishhNa pradushhyanti kulastriyaH |
streeshhu dushhTaasu vaarshhNeya jaayate varNasaMkaraH || 41 ||

saMkaro narakaayaiva kulaghnaanaaM kulasya cha |
patanti pitaro hyeshhaaM luptapiNDodakakriyaaH || 42 ||

doshhairetaiH kulaghnaanaaM varNasaMkarakaarakaiH |
utsaadyante jaatidharmaaH kuladharmaashcha shaashvataaH || 43 ||

utsannakuladharmaaNaaM manushhyaaNaaM janaardana |
narake.aniyataM vaaso bhavateetyanushushruma || 44 ||

aho bata mahatpaapaM kartuM vyavasitaa vayam |
yadraajyasukhalobhena hantuM svajanamudyataaH || 45 ||

yadi maamaprateekaaramashastraM shastrapaaNayaH |
dhaartaraashhTraa raNe hanyustanme kshhemataraM bhavet || 46 ||

saMjaya uvaacha |
evamuktvaarjunaH saMkhye rathopastha upaavishat |
visRRijya sasharaM chaapaM shokasaMvignamaanasaH || 47 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

error: Content is protected !!