Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 9

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 9

atha navamo.adhyaayaH |

shreebhagavaanuvaacha |
idaM tu te guhyatamaM pravakshhyaamyanasooyave |
gnyaanaM vignyaanasahitaM yajgnyaatvaa mokshhyase.ashubhaat || 1 ||

raajavidyaa raajaguhyaM pavitramidamuttamam |
pratyakshhaavagamaM dharmyaM susukhaM kartumavyayam || 2 ||

ashraddadhaanaaH purushhaa dharmasyaasya paraMtapa |
apraapya maaM nivartante mRRityusaMsaaravartmani || 3 ||

mayaa tatamidaM sarvaM jagadavyaktamoortinaa |
matsthaani sarvabhootaani na chaahaM teshhvavasthitaH || 4 ||

na cha matsthaani bhootaani pashya me yogamaishvaram |
bhootabhRRinna cha bhootastho mamaatmaa bhootabhaavanaH || 5 ||

yathaakaashasthito nityaM vaayuH sarvatrago mahaan |
tathaa sarvaaNi bhootaani matsthaaneetyupadhaaraya || 6 ||

sarvabhootaani kaunteya prakRRitiM yaanti maamikaam |
kalpakshhaye punastaani kalpaadau visRRijaamyaham || 7 ||

prakRRitiM svaamavashhTabhya visRRijaami punaH punaH |
bhootagraamamimaM kRRitsnamavashaM prakRRitervashaat || 8 ||

na cha maaM taani karmaaNi nibadhnanti dhanaMjaya |
udaaseenavadaaseenamasaktaM teshhu karmasu || 9 ||

mayaadhyakshheNa prakRRitiH sooyate sacharaacharam |
hetunaanena kaunteya jagadviparivartate || 1

0 ||

avajaananti maaM mooDhaa maanushheeM tanumaashritam |
paraM bhaavamajaananto mama bhootamaheshvaram || 11 ||

moghaashaa moghakarmaaNo moghagnyaanaa vichetasaH |
raakshhaseemaasureeM chaiva prakRRitiM mohineeM shritaaH || 12 ||

mahaatmaanastu maaM paartha daiveeM prakRRitimaashritaaH |
bhajantyananyamanaso gnyaatvaa bhootaadimavyayam || 13 ||

satataM keertayanto maaM yatantashcha dRRiDhavrataaH |
namasyantashcha maaM bhaktyaa nityayuktaa upaasate || 14 ||

gnyaanayagnyena chaapyanye yajanto maamupaasate |
ekatvena pRRithaktvena bahudhaa vishvatomukham || 15 ||

ahaM kraturahaM yagnyaH svadhaahamahamaushhadham |
mantro.ahamahamevaajyamahamagnirahaM hutam || 16 ||

pitaahamasya jagato maataa dhaataa pitaamahaH |
vedyaM pavitramoMkaara RRiksaama yajureva cha || 17 ||

gatirbhartaa prabhuH saakshhee nivaasaH sharaNaM suhRRit |
prabhavaH pralayaH sthaanaM nidhaanaM beejamavyayam || 18 ||

tapaamyahamahaM varshhaM nigRRihNaamyutsRRijaami cha |
amRRitaM chaiva mRRityushcha sadasachchaahamarjuna || 19 ||

traividyaa maaM somapaaH pootapaapaa yagnyairishhTvaa svargatiM praarthayante|
te puNyamaasaadya surendralokamashnanti divyaandivi devabhogaan || 20 ||

te taM bhuktvaa svargalokaM vishaalaM kshheeNe puNye martyalokaM vishanti|
evaM trayeedharmamanuprapannaa gataagataM kaamakaamaa labhante || 21 ||

ananyaashchintayanto maaM ye janaaH paryupaasate |
eshhaaM nityaabhiyuktaanaaM yogakshhemaM vahaamyaham || 22||
ye.apyanyadevataa bhaktaa yajante shraddhayaanvitaaH |
te.api maameva kaunteya yajantyavidhipoorvakam || 23 ||

ahaM hi sarvayagnyaanaaM bhoktaa cha prabhureva cha |
na tu maamabhijaananti tattvenaatashchyavanti te || 24 ||

yaanti devavrataa devaanpitRReenyaanti pitRRivrataaH |
bhootaani yaanti bhootejyaa yaanti madyaajino.api maam || 25 ||

patraM pushhpaM phalaM toyaM yo me bhaktyaa prayachChati |
tadahaM bhaktyupahRRitamashnaami prayataatmanaH || 26 ||

yatkaroshhi yadashnaasi yajjuhoshhi dadaasi yat |
yattapasyasi kaunteya tatkurushhva madarpaNam || 27 ||

shubhaashubhaphalairevaM mokshhyase karmabandhanaiH |
saMnyaasayogayuktaatmaa vimukto maamupaishhyasi || 28 ||

samo.ahaM sarvabhooteshhu na me dveshhyo.asti na priyaH |
ye bhajanti tu maaM bhaktyaa mayi te teshhu chaapyaham || 29 ||

api chetsuduraachaaro bhajate maamananyabhaak |
saadhureva sa mantavyaH samyagvyavasito hi saH || 30 ||

kshhipraM bhavati dharmaatmaa shashvachChaantiM nigachChati |
kaunteya pratijaaneehi na me bhaktaH praNashyati || 31 ||

maaM hi paartha vyapaashritya ye.api syuH paapayonayaH |
striyo vaishyaastathaa shoodraaste.api yaanti paraaM gatim || 32 ||

kiM punarbraahmaNaaH puNyaa bhaktaa raajarshhayastathaa |
anityamasukhaM lokamimaM praapya bhajasva maam || 33 ||

manmanaa bhava madbhakto madyaajee maaM namaskuru |
maamevaishhyasi yuktvaivamaatmaanaM matparaayaNaH || 34 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

raajavidyaaraajaguhyayogo naama navamo.adhyaayaH ||9 ||

error: Content is protected !!