Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 8

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 8

atha ashhTamo.adhyaayaH |

arjuna uvaacha |
kiM tadbrahma kimadhyaatmaM kiM karma purushhottama |
adhibhootaM cha kiM proktamadhidaivaM kimuchyate || 1 ||

adhiyagnyaH kathaM ko.atra dehe.asminmadhusoodana |
prayaaNakaale cha kathaM gnyeyo.asi niyataatmabhiH || 2 ||

shreebhagavaanuvaacha |
akshharaM brahma paramaM svabhaavo.adhyaatmamuchyate |
bhootabhaavodbhavakaro visargaH karmasaMgnyitaH || 3 ||

adhibhootaM kshharo bhaavaH purushhashchaadhidaivatam |
adhiyagnyo.ahamevaatra dehe dehabhRRitaaM vara || 4 ||

antakaale cha maameva smaranmuktvaa kalevaram |
yaH prayaati sa madbhaavaM yaati naastyatra saMshayaH || 5 ||

yaM yaM vaapi smaranbhaavaM tyajatyante kalevaram |
taM tamevaiti kaunteya sadaa tadbhaavabhaavitaH || 6 ||

tasmaatsarveshhu kaaleshhu maamanusmara yudhya cha |
mayyarpitamanobuddhirmaamevaishhyasyasaMshayam || 7 ||

abhyaasayogayuktena chetasaa naanyagaaminaa |
paramaM purushhaM divyaM yaati paarthaanuchintayan || 8 ||

kaviM puraaNamanushaasitaaramaNoraNeeyaMsamanusmaredyaH|
sarvasya dhaataaramachintyaroopamaadityavarNaM tamasaH parastaat || 9 ||

prayaaNakaale manasaachalena bhaktyaa yukto yogabalena chaiva|
bhruvormadhye praaNamaaveshya samyaksa taM paraM purushhamupaiti divyam || 1

0 ||

yadakshharaM vedavido vadanti vishanti yadyatayo veetaraagaaH|
yadichChanto brahmacharyaM charanti tatte padaM saMgraheNa pravakshhye || 11 ||

sarvadvaaraaNi saMyamya mano hRRidi nirudhya cha |
moordhnyaadhaayaatmanaH praaNamaasthito yogadhaaraNaam || 12 ||

omityekaakshharaM brahma vyaaharanmaamanusmaran |
yaH prayaati tyajandehaM sa yaati paramaaM gatim || 13 ||

ananyachetaaH satataM yo maaM smarati nityashaH |
tasyaahaM sulabhaH paartha nityayuktasya yoginaH || 14 ||

maamupetya punarjanma duHkhaalayamashaashvatam |
naapnuvanti mahaatmaanaH saMsiddhiM paramaaM gataaH || 15 ||

aabrahmabhuvanaallokaaH punaraavartino.arjuna |
maamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate || 16 ||

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmaNo viduH |
raatriM yugasahasraantaaM te.ahoraatravido janaaH || 17 ||

avyaktaadvyaktayaH sarvaaH prabhavantyaharaagame |
raatryaagame praleeyante tatraivaavyaktasaMgnyake || 18 ||

bhootagraamaH sa evaayaM bhootvaa bhootvaa praleeyate |
raatryaagame.avashaH paartha prabhavatyaharaagame || 19 ||

parastasmaattu bhaavo.anyo.avyakto.avyaktaatsanaatanaH |
yaH sa sarveshhu bhooteshhu nashyatsu na vinashyati || 20 ||

avyakto.akshhara ityuktastamaahuH paramaaM gatim |
yaM praapya na nivartante taddhaama paramaM mama || 21 ||

purushhaH sa paraH paartha bhaktyaa labhyastvananyayaa |
yasyaantaHsthaani bhootaani yena sarvamidaM tatam || 22 ||

yatra kaale tvanaavRRittimaavRRittiM chaiva yoginaH |
prayaataa yaanti taM kaalaM vakshhyaami bharatarshhabha || 23 ||

agnirjotirahaH shuklaH shhaNmaasaa uttaraayaNam |
tatra prayaataa gachChanti brahma brahmavido janaaH || 24 ||

dhoomo raatristathaa kRRishhNaH shhaNmaasaa dakshhiNaayanam |
tatra chaandramasaM jyotiryogee praapya nivartate || 25 ||

shuklakRRishhNe gatee hyete jagataH shaashvate mate |
ekayaa yaatyanaavRRittimanyayaavartate punaH || 26 ||

naite sRRitee paartha jaananyogee muhyati kashchana |
tasmaatsarveshhu kaaleshhu yogayukto bhavaarjuna || 27 ||

vedeshhu yagnyeshhu tapaHsu chaiva daaneshhu yatpuNyaphalaM pradishhTam|
atyeti tatsarvamidaM viditvaayogee paraM sthaanamupaiti chaadyam || 28 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

akshharabrahmayogo naamaashhTamo.adhyaayaH ||8 |

error: Content is protected !!