Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 7

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 7

atha saptamo.adhyaayah |

shreebhagavaanuvaacha |
mayyaasaktamanaah paartha yogam yunjanmadaashrayah |
asamshayam samagram maam yathaa gnyaasyasi tachchrrinu || 1 ||

gnyaanam te.aham savignyaanamidam vakshhyaamyasheshhatah |
yajgnyaatvaa neha bhooyo.anyajgnyaatavyamavashishhyate || 2 ||

manushhyaanaam sahasreshhu kashchidyatati siddhaye |
yatataamapi siddhaanaam kashchinmaam vetti tattvatah || 3 ||

bhoomiraapo.analo vaayuh kham mano buddhireva cha |
ahamkaara iteeyam me bhinnaa prakrritirashhTadhaa || 4 ||

apareyamitastvanyaam prakrritim viddhi me paraam |
jeevabhootaam mahaabaaho yayedam dhaaryate jagat || 5 ||

etadyoneeni bhootaani sarvaaneetyupadhaaraya |
aham krritsnasya jagatah prabhavah pralayastathaa || 6 ||

mattah parataram naanyatkimchidasti dhanamjaya |
mayi sarvamidam protam sootre maniganaa iva || 7 ||

raso.ahamapsu kaunteya prabhaasmi shashisooryayoh |
pranavah sarvavedeshhu shabdah khe paurushham nrrishhu || 8 ||

punyo gandhah prrithivyaam cha tejashchaasmi vibhaavasau |
jeevanam sarvabhooteshhu tapashchaasmi tapasvishhu || 9 ||

beejam maam sarvabhootaanaam viddhi paartha sanaatanam |
buddhirbuddhimataamasmi tejastejasvinaamaham || 1

0 ||

balam balavataam chaaham kaamaraagavivarjitam |
dharmaaviruddho bhooteshhu kaamo.asmi bharatarshhabha || 11 ||

ye chaiva saattvikaa bhaavaa raajasaastaamasaashcha ye |
matta eveti taanviddhi na tvaham teshhu te mayi || 12 ||

tribhirgunamayairbhaavairebhih sarvamidam jagat |
mohitam naabhijaanaati maamebhyah paramavyayam || 13 ||

daivee hyeshhaa gunamayee mama maayaa duratyayaa |
maameva ye prapadyante maayaametaam taranti te || 14 ||

na maam dushhkrritino mooDhaah prapadyante naraadhamaah |
maayayaapahrritagnyaanaa aasuram bhaavamaashritaah || 15 ||

chaturvidhaa bhajante maam janaah sukrritino.arjuna |
aarto jignyaasurarthaarthee gnyaanee cha bharatarshhabha || 16 ||

teshhaam gnyaanee nityayukta ekabhaktirvishishhyate |
priyo hi gnyaanino.atyarthamaham sa cha mama priyah || 17 ||

udaaraah sarva evaite gnyaanee tvaatmaiva me matam |
aasthitah sa hi yuktaatmaa maamevaanuttamaam gatim || 18 ||

bahoonaam janmanaamante gnyaanavaanmaam prapadyate |
vaasudevah sarvamiti sa mahaatmaa sudurlabhah || 19 ||

kaamaistaistairhrritagnyaanaah prapadyante.anyadevataah |
tam tam niyamamaasthaaya prakrrityaa niyataah svayaa || 20 ||

yo yo yaam yaam tanum bhaktah shraddhayaarchitumichchati |
tasya tasyaachalaam shraddhaam taameva vidadhaamyaham || 21 ||

sa tayaa shraddhayaa yuktastasyaaraadhanameehate |
labhate cha tatah kaamaanmayaiva vihitaanhi taan || 22 ||

antavattu phalam teshhaam tadbhavatyalpamedhasaam |
devaandevayajo yaanti madbhaktaa yaanti maamapi || 23 ||

avyaktam vyaktimaapannam manyante maamabuddhayah |
param bhaavamajaananto mamaavyayamanuttamam || 24 ||

naaham prakaashah sarvasya yogamaayaasamaavrritah |
mooDho.ayam naabhijaanaati loko maamajamavyayam || 25 ||

vedaaham samateetaani vartamaanaani chaarjuna |
bhavishhyaani cha bhootaani maam tu veda na kashchana || 26 ||

ichchaadveshhasamutthena dvandvamohena bhaarata |
sarvabhootaani sammoham sarge yaanti paramtapa || 27 ||

yeshhaam tvantagatam paapam janaanaam punyakarmanaam |
te dvandvamohanirmuktaa bhajante maam drriDhavrataah || 28 ||

jaraamaranamokshhaaya maamaashritya yatanti ye |
te brahma tadviduh krritsnamadhyaatmam karma chaakhilam || 29 ||

saadhibhootaadhidaivam maam saadhiyagnyam cha ye viduh |
prayaanakaale.api cha maam te viduryuktachetasah || 30 ||

om tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaam yogashaastre shreekrrishhnaarjunasamvaade

gnyaanavignyaanayogo naama saptamo.adhyaayah ||7 ||

error: Content is protected !!