Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 3

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 3

atha tRRiteeyo.adhyaayaH |

arjuna uvaacha |
jyaayasee chetkarmaNaste mataa buddhirjanaardana |
tatkiM karmaNi ghore maaM niyojayasi keshava || 1 ||

vyaamishreNeva vaakyena buddhiM mohayaseeva me |
tadekaM vada nishchitya yena shreyo.ahamaapnuyaam || 2 ||

shreebhagavaanuvaacha |
loke.asmindvividhaa nishhThaa puraa proktaa mayaanagha |
gnyaanayogena saaMkhyaanaaM karmayogena yoginaam || 3 ||

na karmaNaamanaarambhaannaishhkarmyaM purushho.ashnute |
na cha saMnyasanaadeva siddhiM samadhigachChati || 4 ||

na hi kashchitkshhaNamapi jaatu tishhThatyakarmakRRit |
kaaryate hyavashaH karma sarvaH prakRRitijairguNaiH || 5 ||

karmendriyaaNi saMyamya ya aaste manasaa smaran |
indriyaarthaanvimooDhaatmaa mithyaachaaraH sa uchyate || 6 ||

yastvindriyaaNi manasaa niyamyaarabhate.arjuna |
karmendriyaiH karmayogamasaktaH sa vishishhyate || 7 ||

niyataM kuru karma tvaM karma jyaayo hyakarmaNaH |
shareerayaatraapi cha te na prasiddhyedakarmaNaH || 8 ||

yagnyaarthaatkarmaNo.anyatra loko.ayaM karmabandhanaH |
tadarthaM karma kaunteya muktasangaH samaachara || 9 ||

sahayagnyaaH prajaaH sRRishhTvaa purovaacha prajaapatiH |
anena prasavishhyadhvameshha vo.astvishhTakaamadhuk || 1

0 ||

devaanbhaavayataanena te devaa bhaavayantu vaH |
parasparaM bhaavayantaH shreyaH paramavaapsyatha || 11 ||

ishhTaanbhogaanhi vo devaa daasyante yagnyabhaavitaaH |
tairdattaanapradaayaibhyo yo bhunkte stena eva saH || 12 ||

yagnyashishhTaashinaH santo muchyante sarvakilbishhaiH |
bhunjate te tvaghaM paapaa ye pachantyaatmakaaraNaat || 13 ||

annaadbhavanti bhootaani parjanyaadannasaMbhavaH |
yagnyaadbhavati parjanyo yagnyaH karmasamudbhavaH || 14 ||

karma brahmodbhavaM viddhi brahmaakshharasamudbhavam |
tasmaatsarvagataM brahma nityaM yagnye pratishhThitam || 15 ||

evaM pravartitaM chakraM naanuvartayateeha yaH |
aghaayurindriyaaraamo moghaM paartha sa jeevati || 16 ||

yastvaatmaratireva syaadaatmatRRiptashcha maanavaH |
aatmanyeva cha saMtushhTastasya kaaryaM na vidyate || 17 ||

naiva tasya kRRitenaartho naakRRiteneha kashchana |
na chaasya sarvabhooteshhu kashchidarthavyapaashrayaH || 18 ||

tasmaadasaktaH satataM kaaryaM karma samaachara |
asakto hyaacharankarma paramaapnoti poorushhaH || 19 ||

karmaNaiva hi saMsiddhimaasthitaa janakaadayaH |
lokasaMgrahamevaapi saMpashyankartumarhasi || 20 ||

yadyadaacharati shreshhThastattadevetaro janaH |
sa yatpramaaNaM kurute lokastadanuvartate || 21 ||

na me paarthaasti kartavyaM trishhu lokeshhu kiMchana |
naanavaaptamavaaptavyaM varta eva cha karmaNi || 22 ||

yadi hyahaM na varteyaM jaatu karmaNyatandritaH |
mama vartmaanuvartante manushhyaaH paartha sarvashaH || 23 ||

utseedeyurime lokaa na kuryaaM karma chedaham |
saMkarasya cha kartaa syaamupahanyaamimaaH prajaaH || 24 ||

saktaaH karmaNyavidvaaMso yathaa kurvanti bhaarata |
kuryaadvidvaaMstathaasaktashchikeershhurlokasaMgraham || 25 ||

na buddhibhedaM janayedagnyaanaaM karmasanginaam |
joshhayetsarvakarmaaNi vidvaanyuktaH samaacharan || 26 ||

prakRRiteH kriyamaaNaani guNaiH karmaaNi sarvashaH |
ahaMkaaravimooDhaatmaa kartaahamiti manyate || 27 ||

tattvavittu mahaabaaho guNakarmavibhaagayoH |
guNaa guNeshhu vartanta iti matvaa na sajjate || 28 ||

prakRRiterguNasaMmooDhaaH sajjante guNakarmasu |
taanakRRitsnavido mandaankRRitsnavinna vichaalayet || 29 ||

mayi sarvaaNi karmaaNi saMnyasyaadhyaatmachetasaa |
niraasheernirmamo bhootvaa yudhyasva vigatajvaraH || 30 ||

ye me matamidaM nityamanutishhThanti maanavaaH |
shraddhaavanto.anasooyanto muchyante te.api karmabhiH || 31 ||

ye tvetadabhyasooyanto naanutishhThanti me matam |
sarvagnyaanavimooDhaaMstaanviddhi nashhTaanachetasaH || 32 ||

sadRRishaM cheshhTate svasyaaH prakRRitergnyaanavaanapi |
prakRRitiM yaanti bhootaani nigrahaH kiM karishhyati || 33 ||

indriyasyendriyasyaarthe raagadveshhau vyavasthitau |
tayorna vashamaagachChettau hyasya paripanthinau || 34 ||

shreyaansvadharmo viguNaH paradharmaatsvanushhThitaat |
svadharme nidhanaM shreyaH paradharmo bhayaavahaH || 35 ||

arjuna uvaacha |
atha kena prayukto.ayaM paapaM charati poorushhaH |
anichChannapi vaarshhNeya balaadiva niyojitaH || 36 ||

shreebhagavaanuvaacha |
kaama eshha krodha eshha rajoguNasamudbhavaH |
mahaashano mahaapaapmaa viddhyenamiha vairiNam || 37 ||

dhoomenaavriyate vahniryathaadarsho malena cha |
yatholbenaavRRito garbhastathaa tenedamaavRRitam || 38 ||

aavRRitaM gnyaanametena gnyaanino nityavairiNaa |
kaamaroopeNa kaunteya dushhpooreNaanalena cha || 39 ||

indriyaaNi mano buddhirasyaadhishhThaanamuchyate |
etairvimohayatyeshha gnyaanamaavRRitya dehinam || 40 ||

tasmaattvamindriyaaNyaadau niyamya bharatarshhabha |
paapmaanaM prajahi hyenaM gnyaanavignyaananaashanam || 41 ||

indriyaaNi paraaNyaahurindriyebhyaH paraM manaH |
manasastu paraa buddhiryo buddheH paratastu saH || 42 ||

evaM buddheH paraM buddhvaa saMstabhyaatmaanamaatmanaa |
jahi shatruM mahaabaaho kaamaroopaM duraasadam || 43 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

karmayogo naama tRRiteeyo.adhyaayaH ||3 ||

error: Content is protected !!