Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 18

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 18

Image result for bhagwat geeta

atha ashhTaadasho.adhyaayaH |

arjuna uvaacha |
saMnyaasasya mahaabaaho tattvamichChaami veditum |
tyaagasya cha hRRishheekesha pRRithakkeshinishhoodana || 1 ||

shreebhagavaanuvaacha |
kaamyaanaaM karmaNaaM nyaasaM saMnyaasaM kavayo viduH |
sarvakarmaphalatyaagaM praahustyaagaM vichakshhaNaaH || 2 ||

tyaajyaM doshhavadityeke karma praahurmaneeshhiNaH |
yagnyadaanatapaHkarma na tyaajyamiti chaapare || 3 ||

nishchayaM shRRiNu me tatra tyaage bharatasattama |
tyaago hi purushhavyaaghra trividhaH saMprakeertitaH || 4 ||

yagnyadaanatapaHkarma na tyaajyaM kaaryameva tat |
yagnyo daanaM tapashchaiva paavanaani maneeshhiNaam || 5 ||

etaanyapi tu karmaaNi sangaM tyaktvaa phalaani cha |
kartavyaaneeti me paartha nishchitaM matamuttamam || 6 ||

niyatasya tu saMnyaasaH karmaNo nopapadyate |
mohaattasya parityaagastaamasaH parikeertitaH || 7 ||

duHkhamityeva yatkarma kaayakleshabhayaattyajet |
sa kRRitvaa raajasaM tyaagaM naiva tyaagaphalaM labhet || 8 ||

kaaryamityeva yatkarma niyataM kriyate.arjuna |
sangaM tyaktvaa phalaM chaiva sa tyaagaH saattviko mataH || 9 ||

na dveshhTyakushalaM karma kushale naanushhajjate |
tyaagee sattvasamaavishhTo medhaavee ChinnasaMshayaH || 1

0 ||

na hi dehabhRRitaa shakyaM tyaktuM karmaaNyasheshhataH |
yastu karmaphalatyaagee sa tyaageetyabhidheeyate || 11 ||

anishhTamishhTaM mishraM cha trividhaM karmaNaH phalam |
bhavatyatyaaginaaM pretya na tu saMnyaasinaaM kvachit || 12 ||

panchaitaani mahaabaaho kaaraNaani nibodha me |
saaMkhye kRRitaante proktaani siddhaye sarvakarmaNaam || 13 ||

adhishhThaanaM tathaa kartaa karaNaM cha pRRithagvidham |
vividhaashcha pRRithakcheshhTaa daivaM chaivaatra panchamam || 14 ||

shareeravaanmanobhiryatkarma praarabhate naraH |
nyaayyaM vaa vipareetaM vaa panchaite tasya hetavaH || 15 ||

tatraivaM sati kartaaramaatmaanaM kevalaM tu yaH |
pashyatyakRRitabuddhitvaanna sa pashyati durmatiH || 16 ||

yasya naahaMkRRito bhaavo buddhiryasya na lipyate |
hatvaa.api sa imaaMllokaanna hanti na nibadhyate || 17 ||

gnyaanaM gnyeyaM parignyaataa trividhaa karmachodanaa |
karaNaM karma karteti trividhaH karmasaMgrahaH || 18 ||

gnyaanaM karma cha kartaa cha tridhaiva guNabhedataH |
prochyate guNasaMkhyaane yathaavachChRRiNu taanyapi || 19 ||

sarvabhooteshhu yenaikaM bhaavamavyayameekshhate |
avibhaktaM vibhakteshhu tajgnyaanaM viddhi saattvikam || 20 ||

pRRithaktvena tu yajgnyaanaM naanaabhaavaanpRRithagvidhaan |
vetti sarveshhu bhooteshhu tajgnyaanaM viddhi raajasam || 21 ||

yattu kRRitsnavadekasminkaarye saktamahaitukam |
atattvaarthavadalpaM cha tattaamasamudaahRRitam || 22 ||

niyataM sangarahitamaraagadveshhataH kRRitam |
aphalaprepsunaa karma yattatsaattvikamuchyate || 23 ||

yattu kaamepsunaa karma saahaMkaareNa vaa punaH |
kriyate bahulaayaasaM tadraajasamudaahRRitam || 24 ||

anubandhaM kshhayaM hiMsaamanapekshhya cha paurushham |
mohaadaarabhyate karma yattattaamasamuchyate || 25 ||

muktasango.anahaMvaadee dhRRityutsaahasamanvitaH |
siddhyasiddhyornirvikaaraH kartaa saattvika uchyate || 26 ||

raagee karmaphalaprepsurlubdho hiMsaatmako.ashuchiH |
harshhashokaanvitaH kartaa raajasaH parikeertitaH || 27 ||

ayuktaH praakRRitaH stabdhaH shaTho naishhkRRitiko.alasaH |
vishhaadee deerghasootree cha kartaa taamasa uchyate || 28 ||

buddherbhedaM dhRRiteshchaiva guNatastrividhaM shRRiNu |
prochyamaanamasheshheNa pRRithaktvena dhanaMjaya || 29 ||

pravRRittiM cha nivRRittiM cha kaaryaakaarye bhayaabhaye |
bandhaM mokshhaM cha yaa vetti buddhiH saa paartha saattvikee || 30 ||

yayaa dharmamadharmaM cha kaaryaM chaakaaryameva cha |
ayathaavatprajaanaati buddhiH saa paartha raajasee || 31 ||

adharmaM dharmamiti yaa manyate tamasaavRRitaa |
sarvaarthaanvipareetaaMshcha buddhiH saa paartha taamasee || 32 ||

dhRRityaa yayaa dhaarayate manaHpraaNendriyakriyaaH |
yogenaavyabhichaariNyaa dhRRitiH saa paartha saattvikee || 33 ||

yayaa tu dharmakaamaarthaandhRRityaa dhaarayate.arjuna |
prasangena phalaakaankshhee dhRRitiH saa paartha raajasee || 34 ||

yayaa svapnaM bhayaM shokaM vishhaadaM madameva cha |
na vimunchati durmedhaa dhRRitiH saa paartha taamasee || 35 ||

sukhaM tvidaaneeM trividhaM shRRiNu me bharatarshhabha |
abhyaasaadramate yatra duHkhaantaM cha nigachChati || 36 ||

yattadagre vishhamiva pariNaame.amRRitopamam |
tatsukhaM saattvikaM proktamaatmabuddhiprasaadajam || 37 ||

vishhayendriyasaMyogaadyattadagre.amRRitopamam |
pariNaame vishhamiva tatsukhaM raajasaM smRRitam || 38 ||

yadagre chaanubandhe cha sukhaM mohanamaatmanaH |
nidraalasyapramaadotthaM tattaamasamudaahRRitam || 39 ||

na tadasti pRRithivyaaM vaa divi deveshhu vaa punaH |
sattvaM prakRRitijairmuktaM yadebhiH syaattribhirguNaiH || 40 ||

braahmaNakshhatriyavishaaM shoodraaNaaM cha paraMtapa |
karmaaNi pravibhaktaani svabhaavaprabhavairguNaiH || 41 ||

shamo damastapaH shauchaM kshhaantiraarjavameva cha |
gnyaanaM vignyaanamaastikyaM brahmakarma svabhaavajam || 42 ||

shauryaM tejo dhRRitirdaakshhyaM yuddhe chaapyapalaayanam |
daanameeshvarabhaavashcha kshhaatraM karma svabhaavajam || 43 ||

kRRishhigaurakshhyavaaNijyaM vaishyakarma svabhaavajam |
paricharyaatmakaM karma shoodrasyaapi svabhaavajam || 44 ||

sve sve karmaNyabhirataH saMsiddhiM labhate naraH |
svakarmanirataH siddhiM yathaa vindati tachChRRiNu || 45 ||

yataH pravRRittirbhootaanaaM yena sarvamidaM tatam |
svakarmaNaa tamabhyarchya siddhiM vindati maanavaH || 46 ||

shreyaansvadharmo viguNaH paradharmotsvanushhThitaat |
svabhaavaniyataM karma kurvannaapnoti kilbishham || 47 ||

sahajaM karma kaunteya sadoshhamapi na tyajet |
sarvaarambhaa hi doshheNa dhoomenaagnirivaavRRitaaH || 48 ||

asaktabuddhiH sarvatra jitaatmaa vigataspRRihaH |
naishhkarmyasiddhiM paramaaM saMnyaasenaadhigachChati || 49 ||

siddhiM praapto yathaa brahma tathaapnoti nibodha me |
samaasenaiva kaunteya nishhThaa gnyaanasya yaa paraa || 50 ||

buddhyaa vishuddhayaa yukto dhRRityaatmaanaM niyamya cha |
shabdaadeenvishhayaaMstyaktvaa raagadveshhau vyudasya cha || 51 ||

viviktasevee laghvaashee yatavaakkaayamaanasaH |
dhyaanayogaparo nityaM vairaagyaM samupaashritaH || 52 ||

ahaMkaaraM balaM darpaM kaamaM krodhaM parigraham |
vimuchya nirmamaH shaanto brahmabhooyaaya kalpate || 53 ||

brahmabhootaH prasannaatmaa na shochati na kaankshhati |
samaH sarveshhu bhooteshhu madbhaktiM labhate paraam || 54 ||

bhaktyaa maamabhijaanaati yaavaanyashchaasmi tattvataH |
tato maaM tattvato gnyaatvaa vishate tadanantaram || 55 ||

sarvakarmaaNyapi sadaa kurvaaNo madvyapaashrayaH |
matprasaadaadavaapnoti shaashvataM padamavyayam || 56 ||

chetasaa sarvakarmaaNi mayi saMnyasya matparaH |
buddhiyogamupaashritya machchittaH satataM bhava || 57 ||

machchittaH sarvadurgaaNi matprasaadaattarishhyasi |
atha chettvamahaMkaaraanna shroshhyasi vinankshhyasi || 58 ||

yadahaMkaaramaashritya na yotsya iti manyase |
mithyaishha vyavasaayaste prakRRitistvaaM niyokshhyati || 59 ||

svabhaavajena kaunteya nibaddhaH svena karmaNaa |
kartuM nechChasi yanmohaatkarishhyasyavasho.api tat || 60 ||

eeshvaraH sarvabhootaanaaM hRRiddeshe.arjuna tishhThati |
bhraamayansarvabhootaani yantraarooDhaani maayayaa || 61 ||

tameva sharaNaM gachCha sarvabhaavena bhaarata |
tatprasaadaatparaaM shaantiM sthaanaM praapsyasi shaashvatam || 62 ||

iti te gnyaanamaakhyaataM guhyaadguhyataraM mayaa |
vimRRishyaitadasheshheNa yathechChasi tathaa kuru || 63 ||

sarvaguhyatamaM bhooyaH shRRiNu me paramaM vachaH |
ishhTo.asi me dRRiDhamiti tato vakshhyaami te hitam || 64 ||

manmanaa bhava madbhakto madyaajee maaM namaskuru |
maamevaishhyasi satyaM te pratijaane priyo.asi me || 65 ||

sarvadharmaanparityajya maamekaM sharaNaM vraja |
ahaM tvaa sarvapaapebhyo mokshhayishhyaami maa shuchaH || 66 ||

idaM te naatapaskaaya naabhaktaaya kadaachana |
na chaashushrooshhave vaachyaM na cha maaM yo.abhyasooyati || 67 ||

ya imaM paramaM guhyaM madbhakteshhvabhidhaasyati |
bhaktiM mayi paraaM kRRitvaa maamevaishhyatyasaMshayaH || 68 ||

na cha tasmaanmanushhyeshhu kashchinme priyakRRittamaH |
bhavitaa na cha me tasmaadanyaH priyataro bhuvi || 69 ||

adhyeshhyate cha ya imaM dharmyaM saMvaadamaavayoH |
gnyaanayagnyena tenaahamishhTaH syaamiti me matiH || 70 ||

shraddhaavaananasooyashcha shRRiNuyaadapi yo naraH |
so.api muktaH shubhaaMllokaanpraapnuyaatpuNyakarmaNaam || 71 ||

kachchidetachChrutaM paartha tvayaikaagreNa chetasaa |
kachchidagnyaanasaMmohaH pranashhTaste dhanaMjaya || 72 ||

arjuna uvaacha |
nashhTo mohaH smRRitirlabdhaa tvatprasaadaanmayaachyuta |
sthito.asmi gatasaMdehaH karishhye vachanaM tava || 73 ||

saMjaya uvaacha |
ityahaM vaasudevasya paarthasya cha mahaatmanaH |
saMvaadamimamashraushhamadbhutaM romaharshhaNam || 74 ||

vyaasaprasaadaachChrutavaanetadguhyamahaM param |
yogaM yogeshvaraatkRRishhNaatsaakshhaatkathayataH svayam || 75 ||

raajansaMsmRRitya saMsmRRitya saMvaadamimamadbhutam |
keshavaarjunayoH puNyaM hRRishhyaami cha muhurmuhuH || 76 ||

tachcha saMsmRRitya saMsmRRitya roopamatyadbhutaM hareH |
vismayo me mahaanraajanhRRishhyaami cha punaH punaH || 77 ||

yatra yogeshvaraH kRRishhNo yatra paartho dhanurdharaH |
tatra shreervijayo bhootirdhruvaa neetirmatirmama || 78 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

mokshhasaMnyaasayogo naamaashhTaadasho.adhyaayaH || 18 ||

error: Content is protected !!