Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 17

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 17

atha saptadasho.adhyaayaH |

arjuna uvaacha |
ye shaastravidhimutsRRijya yajante shraddhayaanvitaaH |
teshhaaM nishhThaa tu kaa kRRishhNa sattvamaaho rajastamaH || 1 ||

shreebhagavaanuvaacha |
trividhaa bhavati shraddhaa dehinaaM saa svabhaavajaa |
saattvikee raajasee chaiva taamasee cheti taaM shRRiNu || 2 ||

sattvaanuroopaa sarvasya shraddhaa bhavati bhaarata |
shraddhaamayo.ayaM purushho yo yachChraddhaH sa eva saH || 3 ||

yajante saattvikaa devaanyakshharakshhaaMsi raajasaaH |
pretaanbhootagaNaaMshchaanye yajante taamasaa janaaH || 4 ||

ashaastravihitaM ghoraM tapyante ye tapo janaaH |
dambhaahaMkaarasaMyuktaaH kaamaraagabalaanvitaaH || 5 ||

karshhayantaH shareerasthaM bhootagraamamachetasaH |
maaM chaivaantaHshareerasthaM taanviddhyaasuranishchayaan || 6 ||

aahaarastvapi sarvasya trividho bhavati priyaH |
yagnyastapastathaa daanaM teshhaaM bhedamimaM shRRiNu || 7 ||

aayuHsattvabalaarogyasukhapreetivivardhanaaH |
rasyaaH snigdhaaH sthiraa hRRidyaa aahaaraaH saattvikapriyaaH || 8 ||

kaTvamlalavaNaatyushhNateekshhNarookshhavidaahinaH |
aahaaraa raajasasyeshhTaa duHkhashokaamayapradaaH || 9 ||

yaatayaamaM gatarasaM pooti paryushhitaM cha yat |
uchChishhTamapi chaamedhyaM bhojanaM taamasapriyam || 1

0 ||

aphalaakaankshhibhiryagnyo vidhidRRishhTo ya ijyate |
yashhTavyameveti manaH samaadhaaya sa saattvikaH || 11 ||

abhisaMdhaaya tu phalaM dambhaarthamapi chaiva yat |
ijyate bharatashreshhTha taM yagnyaM viddhi raajasam || 12 ||

vidhiheenamasRRishhTaannaM mantraheenamadakshhiNam |
shraddhaavirahitaM yagnyaM taamasaM parichakshhate || 13 ||

devadvijagurupraagnyapoojanaM shauchamaarjavam |
brahmacharyamahiMsaa cha shaareeraM tapa uchyate || 14 ||

anudvegakaraM vaakyaM satyaM priyahitaM cha yat |
svaadhyaayaabhyasanaM chaiva vaanmayaM tapa uchyate || 15 ||

manaH prasaadaH saumyatvaM maunamaatmavinigrahaH |
bhaavasaMshuddhirityetattapo maanasamuchyate || 16 ||

shraddhayaa parayaa taptaM tapastattrividhaM naraiH |
aphalaakaankshhibhiryuktaiH saattvikaM parichakshhate || 17 ||

satkaaramaanapoojaarthaM tapo dambhena chaiva yat |
kriyate tadiha proktaM raajasaM chalamadhruvam || 18 ||

mooDhagraaheNaatmano yatpeeDayaa kriyate tapaH |
parasyotsaadanaarthaM vaa tattaamasamudaahRRitam || 19 ||

daatavyamiti yaddaanaM deeyate.anupakaariNe |
deshe kaale cha paatre cha taddaanaM saattvikaM smRRitam || 20 ||

yattu prattyupakaaraarthaM phalamuddishya vaa punaH |
deeyate cha pariklishhTaM taddaanaM raajasaM smRRitam || 21 ||

adeshakaale yaddaanamapaatrebhyashcha deeyate |
asatkRRitamavagnyaataM tattaamasamudaahRRitam || 22 ||

oM tatsaditi nirdesho brahmaNastrividhaH smRRitaH |
braahmaNaastena vedaashcha yagnyaashcha vihitaaH puraa || 23 ||

tasmaadomityudaahRRitya yagnyadaanatapaHkriyaaH |
pravartante vidhaanoktaaH satataM brahmavaadinaam || 24 ||

tadityanabhisaMdhaaya phalaM yagnyatapaHkriyaaH |
daanakriyaashcha vividhaaH kriyante mokshhakaankshhibhiH || 25 ||

sadbhaave saadhubhaave cha sadityetatprayujyate |
prashaste karmaNi tathaa sachChabdaH paartha yujyate || 26 ||

yagnye tapasi daane cha sthitiH saditi chochyate |
karma chaiva tadartheeyaM sadityevaabhidheeyate || 27 ||

ashraddhayaa hutaM dattaM tapastaptaM kRRitaM cha yat |
asadityuchyate paartha na cha tatprepya no iha || 28 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

shraddhaatrayavibhaagayogo naama saptadasho.adhyaayaH ||17 ||

error: Content is protected !!