Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 16

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 16

atha shhoDasho.adhyaayaH |

shreebhagavaanuvaacha |
abhayaM sattvasaMshuddhirgnyaanayogavyavasthitiH |
daanaM damashcha yagnyashcha svaadhyaayastapa aarjavam || 1 ||

ahiMsaa satyamakrodhastyaagaH shaantirapaishunam |
dayaa bhooteshhvaloluptvaM maardavaM hreerachaapalam || 2 ||

tejaH kshhamaa dhRRitiH shauchamadroho naatimaanitaa |
bhavanti saMpadaM daiveemabhijaatasya bhaarata || 3 ||

dambho darpo.abhimaanashcha krodhaH paarushhyameva cha |
agnyaanaM chaabhijaatasya paartha saMpadamaasureem || 4 ||

daivee saMpadvimokshhaaya nibandhaayaasuree mataa |
maa shuchaH saMpadaM daiveemabhijaato.asi paaMDava || 5 ||

dvau bhootasargau loke.asmindaiva aasura eva cha |
daivo vistarashaH prokta aasuraM paartha me shRRiNu || 6 ||

pravRRittiM cha nivRRittiM cha janaa na viduraasuraaH |
na shauchaM naapi chaachaaro na satyaM teshhu vidyate || 7 ||

asatyamapratishhThaM te jagadaahuraneeshvaram |
aparasparasaMbhootaM kimanyatkaamahaitukam || 8 ||

etaaM dRRishhTimavashhTabhya nashhTaatmaano.alpabuddhayaH |
prabhavantyugrakarmaaNaH kshhayaaya jagato.ahitaaH || 9 ||

kaamamaashritya dushhpooraM dambhamaanamadaanvitaaH |
mohaadgRRiheetvaasadgraahaanpravartante.ashuchivrataaH || 1

0 ||

chintaamaparimeyaaM cha pralayaantaamupaashritaaH |
kaamopabhogaparamaa etaavaditi nishchitaaH || 11 ||

aashaapaashashatairbaddhaaH kaamakrodhaparaayaNaaH |
eehante kaamabhogaarthamanyaayenaarthasaMchayaan || 12 ||

idamadya mayaa labdhamimaM praapsye manoratham |
idamasteedamapi me bhavishhyati punardhanam || 13 ||

asau mayaa hataH shatrurhanishhye chaaparaanapi |
eeshvaro.ahamahaM bhogee siddho.ahaM balavaansukhee || 14 ||

aaDhyo.abhijanavaanasmi ko.anyosti sadRRisho mayaa |
yakshhye daasyaami modishhya ityagnyaanavimohitaaH || 15 ||

anekachittavibhraantaa mohajaalasamaavRRitaaH |
prasaktaaH kaamabhogeshhu patanti narake.ashuchau || 16 ||

aatmasaMbhaavitaaH stabdhaa dhanamaanamadaanvitaaH |
yajante naamayagnyaiste dambhenaavidhipoorvakam || 17 ||

ahaMkaaraM balaM darpaM kaamaM krodhaM cha saMshritaaH |
maamaatmaparadeheshhu pradvishhanto.abhyasooyakaaH || 18 ||

taanahaM dvishhataH krooraansaMsaareshhu naraadhamaan |
kshhipaamyajasramashubhaanaasureeshhveva yonishhu || 19 ||

aasureeM yonimaapannaa mooDhaa janmani janmani |
maamapraapyaiva kaunteya tato yaantyadhamaaM gatim || 20 ||

trividhaM narakasyedaM dvaaraM naashanamaatmanaH |
kaamaH krodhastathaa lobhastasmaadetattrayaM tyajet || 21 ||

etairvimuktaH kaunteya tamodvaaraistribhirnaraH |
aacharatyaatmanaH shreyastato yaati paraaM gatim || 22 ||

yaH shaastravidhimutsRRijya vartate kaamakaarataH |
na sa siddhimavaapnoti na sukhaM na paraaM gatim || 23 ||

tasmaachChaastraM pramaaNaM te kaaryaakaaryavyavasthitau |
gnyaatvaa shaastravidhaanoktaM karma kartumihaarhasi || 24 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

daivaasurasaMpadvibhaagayogo naama shhoDasho.adhyaayaH ||16 ||
\cf1

error: Content is protected !!