Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 15

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 15

atha panchadasho.adhyaayaH |

shreebhagavaanuvaacha |
oordhvamoolamadhaHshaakhamashvatthaM praahuravyayam |
ChandaaMsi yasya parNaani yastaM veda sa vedavit || 1 ||

adhashchordhvaM prasRRitaastasya shaakhaa guNapravRRiddhaa vishhayapravaalaaH|
adhashcha moolaanyanusaMtataani karmaanubandheeni manushhyaloke || 2 ||

na roopamasyeha tathopalabhyate naanto na chaadirna cha saMpratishhThaa|
ashvatthamenaM suvirooDhamoolamasangashastreNa dRRiDhena Chittvaa || 3 ||

tataH padaM tatparimaargitavyaM yasmingataa na nivartanti bhooyaH|
tameva chaadyaM purushhaM prapadye yataH pravRRittiH prasRRitaa puraaNee || 4 ||

nirmaanamohaa jitasangadoshhaa adhyaatmanityaa vinivRRittakaamaaH|
dvandvairvimuktaaH sukhaduHkhasaMgnyairgachChantyamooDhaaH padamavyayaM tat || 5 ||

na tadbhaasayate sooryo na shashaanko na paavakaH |
yadgatvaa na nivartante taddhaama paramaM mama || 6 ||

mamaivaaMsho jeevaloke jeevabhootaH sanaatanaH |
manaHshhashhThaaneendriyaaNi prakRRitisthaani karshhati || 7 ||

shareeraM yadavaapnoti yachchaapyutkraamateeshvaraH |
gRRiheetvaitaani saMyaati vaayurgandhaanivaashayaat || 8 ||

shrotraM chakshhuH sparshanaM cha rasanaM ghraaNameva cha |
adhishhThaaya manashchaayaM vishhayaanupasevate || 9 ||

utkraamantaM sthitaM vaapi bhunjaanaM vaa guNaanvitam |
vimooDhaa naanupashyanti pashyanti gnyaanachakshhushhaH || 1

0 ||

yatanto yoginashchainaM pashyantyaatmanyavasthitam |
yatanto.apyakRRitaatmaano nainaM pashyantyachetasaH || 11 ||

yadaadityagataM tejo jagadbhaasayate.akhilam |
yachchandramasi yachchaagnau tattejo viddhi maamakam || 12 ||

gaamaavishya cha bhootaani dhaarayaamyahamojasaa |
pushhNaami chaushhadheeH sarvaaH somo bhootvaa rasaatmakaH || 13 ||

ahaM vaishvaanaro bhootvaa praaNinaaM dehamaashritaH |
praaNaapaanasamaayuktaH pachaamyannaM chaturvidham || 14 ||

sarvasya chaahaM hRRidi sannivishhTo mattaH smRRitirgnyaanamapohanaM cha|
vedaishcha sarvairahameva vedyo vedaantakRRidvedavideva chaaham || 15 ||

dvaavimau purushhau loke kshharashchaakshhara eva cha |
kshharaH sarvaaNi bhootaani kooTastho.akshhara uchyate || 16 ||

uttamaH purushhastvanyaH paramaatmetyudhaahRRitaH |
yo lokatrayamaavishya bibhartyavyaya eeshvaraH || 17 ||

yasmaatkshharamateeto.ahamakshharaadapi chottamaH |
ato.asmi loke vede cha prathitaH purushhottamaH || 18 ||

yo maamevamasaMmooDho jaanaati purushhottamam |
sa sarvavidbhajati maaM sarvabhaavena bhaarata || 19 ||

iti guhyatamaM shaastramidamuktaM mayaanagha |
etadbuddhvaa buddhimaansyaatkRRitakRRityashcha bhaarata || 20 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

purushhottamayogo naama panchadasho.adhyaa

error: Content is protected !!